Indtil 2007 indgik alle pensioner med tilbagekøbsværdien f.eks. kapital og ratepensioner i bodelingen ved separation og skilsmisse, hvorimod løbende livsbetingede pensionsydelser som f.eks. livrenter blev holdt uden for delingen.

1.januar 2007 trådte nye regler i kraft. Herefter skulle alle rimelige pensionsordninger udtages af den pågældende ejerægtefælle og ikke indgå i bodelingen.

En pensionsordning anses for rimelig når den er sædvanlig set i forhold til ægtefællens uddannelses- og arbejdsmæssig situation.

Sædvanlige indbetalinger på en arbejdsmarkeds pension, vil altid være rimelige. Derimod vil ekstraordinære indbetalinger på en sådan ordning vil betragtes som en ekstrapension og skal således deles.

Privattegnede pensionsrettigheder er et supplement til pensionsopsparingen og er derfor en ikke rimelig pensionsrettighed, der skal inddrages i ligedelingen efter Retsvirkningslovens § 16 b, stk. 3. Kun hvis sådanne ordninger er oprettet at en selvstændig erhvervsdrivende eller en lønmodtager uden en arbejdsmarkedsoverenskomst, vil sådanne kunne være rimelige – hvis de er den eneste pensionsrettighed, vedkommende har og den i øvrigt må betragtes som sædvanlig for den pågældendes erhvervsgruppe.

Hvordan sikres en ligedeling af pensioner ved skilsmisse?
Hvis ægtefæller mener, at deres pensioner under alle omstændigheder skal lige deles, kan de for så vidt angår værdien af deres kapital-, rate-, alders-, og ratepensioner skal deles lige ved separation eller skilsmisse kan de oprette en ægtepagt som således sikre den pensionsmæssige svagest stillede ægtefælle.

Oprettes en sådan ægtepagt sikres det, at de pensionsrettigheder, der før 1.januar 2007 skulle deles, stadig kan aftales omfattet af en bodeling.

Det bemærkes at de rettigheder som ikke før 1. januar 2007 skulle deles, kan man stadig ikke aftale af værdien af løbende livsbetingede pensionsrettigheder , som f.eks. rentepension og livrenter/livslang pension, skal deles. (herunder således også en tjenestemandspension og andre lignende pensionsordninger, som der er rigtig mange af på arbejdsmarkedet).

Indgår der sådanne ordninger mellem ægtefæller og ønsker de under alle omstændigheder at dele lige må de i stedet aftale en skævdeling af kapital- og ratepensioner for derigennem at foretage en opfyldning til den svagest stillede ægtefælle.

Rigtig mange er desværre i den situation at de ikke har overblik over de forskelle der er for de forskellige pensionsordninger og hvilke ordninger de har og mange tror at de har aftalt ligedeling ved en ægtepagt, men det har de bare ikke!

Hvis du er lidt forvirret i forhold til jeres konkrete situation:
Er du usikker på om i deler på den for jer rigtige måde – også selvom I har lavet en ægtepagt om deling af jeres pensioner, bør du få gennemgået jeres pensionsordninger og ægtepagten af en advokat.