Bestem selv, hvem der skal bistå dig, hvis du på grund af pludselig opstået sygdom eller midlertidig svækkelse ikke er i stand til det.

Det kan være en god idé at oprette en fuldmagt, der sigter på denne situation, således at en du har tillid til kan træffe uopsættelige beslutninger på dine vegne uden at det bliver nødvendigt at afvente en evt. midlertidig værgemålssag.

Hvert år rammes mange af ulykke, blodprop eller demens. Dette kan ændre tilværelsen radikalt for den der rammes; men også for ægtefællen eller samleveren.

Bliver du så svækket, at du ikke længere selv kan hæve penge på din egen konto, hente en pakke på posthuset eller få lægelige oplysninger om din tilstand, vil din partner befinde sig i en fastlåst situation. Her kan en fuldmagt oprettet i tide være løsningen.

Fuldmagt eller værgemål?

En fuldmagt er kun gyldig, hvis den er lavet på et tidspunkt, hvor den, der underskriver fuld-magten, både kan handle, tænke fornuftigt og forstå, hvad der skrives under på.

Bliver du ude af stand til at handle på egne vegne og er der ikke oprettet en fuldmagt kan dine pårørende bede statsforvaltningen udpege en værge, hvis det bliver nødvendigt.

Værgen har til opgave at handle på dine vegne i de spørgsmål, der er omfattet af værgemålet.

Det tager ofte nogen tid at få etableret et værgemål og i den tid kan der ikke foretages dispo-sitionen på dine vegne.

Et værgemål betyder at din formue skal administreres efter særlig regler om bevarelse af formuen. Dine likvide midler og værdipapirer skal administreres via et særligt forvaltningsin-stitut og din værge skal have statsforvaltningens samtykke til en række dispositioner.

Hvad må en fuldmægtig?

Den person, som du vælger at give fuldmagt til får visse pligtig og ansvar.

Personen skal handle i din interesse. Men den pågældende har høj grad af frihed til at skønne, hvad der kan anses for bedst for dig. Der er derfor vigtigt, at du vælger en person, som du har tillid til og som du kan stole på..

Det kan nogen gange være en god idé at indsætte flere personer som fuldmægtige, således at de sammen og i fællesskab skal varetage dine interesser.

Skal fuldmagten benyttes til tinglysning skal den angive at kunne anvendes som sådan og være forsynet med vitterlighedsvidne med angivelse af deres cpr nr.

Fuldmægtigen skal aflægge regnskab for sine aktiviteter for dig med mindre fuldmægtigen er din ægtefælle.

Tilbagekaldelse:
En fuldmagt kan du tilbagekalde, så længe du er ved din fornufts fulde brug.

Ophør:
Fuldmagten ophører ved død. Den kan således ikke erstatte et testamente.

Kom ikke for sent! Sørg for at få oprettet fuldmagt i tide og sørg for at den indeholder en dækkende fuldmagt der passer på din situation.