I rigtig mange lejekontrakter – hvad enten der er tale om boliglejekontrakter eller erhvervslejekontrakter – indeholder et vilkår om, at der i forbindelse med indflytning skal foretages en fælles gennemgang eller lignende af lejemålet med henblik på at vurdere dets stand. I mange tilfælde får parterne dog ikke gennemført indflytningssynet. Dette skyldes typisk, at lejer har travlt med at flytte ind og har tankerne alle mulige andre steder, og udlejer har ikke interesse i at gennemføre besigtigelsen, medmindre lejemålet er i særlig god stand.

Fraflytningssynet giver i langt højere grad sig selv, da udlejer har en interesse i at besigtige lejemålets stand efter, at det er leveret tilbage. Grunden til at indflytningssynet kan have så stor betydning for lejer er, at lejer, såfremt udlejer stiller krav om istandsættelse af lejemålet i forbindelse med fraflytning, vil skulle bruge indflytningsrapporten til at dokumentere lejemålets stand på tidspunktet fo lejers indflytning, og dermed dokumentere, at lejemålet er tilbageleveret i samme stand som det blev modtaget.

I forbindelse med revisionen af boliglejelovgivningen i 2015 besluttede Folketinget, at beskytte lejers rettigheder yderligere ved at stille krav om, at der i de fleste tilfælde skal afholdes indflytningssyn således, at det ved lejers fraflytning af lejemålet kan fastslås med større sikkerhed hvorledes lejemålets stand var ved indflytningen.

I forbindelse med revisionen af lejeloven, der trådte i kraft den 1. juli 2015, blev der således indført et krav om, at der i alle tilfælde, hvor udlejer udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal afholdes et indflytningssyn i hvilken forbindelse der skal udarbejdes en indflytningsrapport. Det er et krav, at udlejer indkalder lejer til deltagelse i flyttesynet, men der er ikke i lejeloven angivet hvor langt varsel lejer skal have. Selvom der ikke er fastsat en frist, kan udlejer ikke gøre kravet illusorisk ved indkalde lejer med så kort varsel, at lejer umuligt kan forventes at kunne deltage.

I forbindelse med indflytningssynet skal der udarbejdes en synsrapport, der beskriver lejemålets stand og hvorledes lejemålet måtte afvige fra den stand, som er anført i lejekontrakten. Lejer skal kvittere for modtagelsen af synsrapporten. Hvis lejer ikke er til stede under indflytningssynet eller ikke ønsker at kvittere for modtagelsen, skal udlejer sende synsrapporten til lejer senest 14 dage efter indflytningssynet.

Hvis udlejer ikke får gennemført et indflytningssyn eller ikke får udleveret synsrapporten, kan du udlejer ikke stille krav om istandsættelse af lejemålet ved fraflytning, medmindre der er tale om skader, som lejer er ansvarlig for.

Ved fraflytning af lejemålet er der blevet et tilsvarende krav om afholdelse af et fraflytningssyn, hvis udlejer udlejer mere end én beboelseslejlighed. I modsætning til ved indflytningssynet, er det i forbindelse med fraflytningssynet bestemt, at dette skal afholdes senest 14 dage efter, at udlejer er blevet bekendt med, at lejer er fraflyttet lejemålet. Lejer skal indkaldes skriftligt til synsforretningen med minimum en uges varsel. Udlejer har således relativt travlt, når han bliver opmærksom på, at lejemålet er fraflyttet.

Hvis reglerne om fraflytningssyn ikke overholdes, bortfalder udlejers eventuelle krav på istandsættelse af lejemålet – dette gælder også skader, som lejer er ansvarlig for.

I andre tilfælde end de ovenfor nævnte, skal udlejer – som det også var tilfældet en revisionens ikrafttræden – stille krav om hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres, senest 14 dage efter, at udlejer er blevet bekendt med, at lejer er fraflyttet det lejede.

Det må således konkluderes, at man fra lovgivers side væsentligt har øget beskyttelsen af lejer på disse punkter, og at det kan have store konsekvenser for udlejer, hvis han ikke overholder reglerne. Det er derfor også vigtigt, at man i forbindelse med køb af en udlejningsejendom får sikret sig dokumentation for, at der er afholdt indflytningssyn.