Højesteret har afgjort, at på trods af lejers misligholdelse af de kontraktmæssige vedligeholdelses- og istandsættelsesforpligtelser, havde udlejer ikke krav på erstatning svarende til omkostningerne ved istandsættelse af lejemålene, da lejemålene var solgt uden istandsættelse og uden at lejer kunne påvise tab i form af nedsat salgssum.

Lejer havde gennem en 10-årig periode lejet 4 lejemål i samme bygning af samme udlejer. Ifølge samtlige lejekontrakter havde udlejer, såfremt lejer ikke afleverede det lejede i kontraktmæssig stand, ret til at lade de nødvendige arbejder udføre for lejers regning til modregning i deposita.

Lejer fraflyttede de 4 lejemål i september 2004, og der blev efterfølgende afholdt fraflytningsmøde med gennemgang af lejemålene mellem lejer og udlejer. Der var enighed om en række arbejder, der skulle udføres.

Udlejer kunne imidlertid ikke få lejemålene genudlejet, og istandsættelsesarbejder blev ikke iværksat, til dels på grund af uenighed mellem lejer og udlejer om omfanget af og omkostningerne ved istandsættelsesarbejderne.

Med overtagelse til 1. april 2005 solgte udlejer lejemålene uden de aftalte istandsættelsesarbejder var udført.

Lejer anlagde herefter sag mod udlejer med påstand om, at udlejer ikke havde noget krav i anledning af fraflytningen, da istandsættelsesarbejderne ikke var udført, og udlejer derved ville opnå en berigelse. Udlejer derimod fandt, at det fra starten havde været parternes hensigt at blive enige om en kompensation til udlejer med udgangspunkt i de arbejder, som lejer hæftede for i henhold til de indgåede lejeaftaler.

Boligretten afsagde dom 1. maj 2006, hvoraf fremgik, at retten ikke fandt det godtgjort, at der skulle foreligge en bindende aftale om kompensation til udlejer, men selv om udlejer valgte at sælge ejendommen, fritog dette ikke i sig selv lejer for de kontraktlige forpligtelser i forbindelse med fraflytningen, men da udlejer ikke kunne godtgøre, at det var lidt formuetab i forbindelse med salget, fandt boligretten, at lejer havde krav på tilbagebetaling af de indbetalte deposita.

Vestre Landsret stadfæstede boligrettens dom den 26. april 2007.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom den 26. august 2009, idet dog én dommer fandt, at kravet mod lejer var opstået på fraflytningsdagen, og at dette tab måtte anses for uden betydning vedrørende det efterfølgende salg, hvorfor dommeren stemte for at tage udlejers påstand til følge.

(Højesterets dom af 26. august 2009 i sag 27/2008 (1. afd.))