Med loven defineres stalking, der fremover skal anses for at være en skærpende omstændighed ved fastsættelsen af straf for overtrædelse af et tilhold mv. Endvidere indeholder loven en ny regel om, at en person, der har været udsat for grov personfarlig kriminalitet, uden videre skal kunne opnå tilhold mod gerningsmanden, så den forurettede eller dennes nærmeste ikke skal tåle kontakt mv. med gerningsmanden. Loven indeholder bl.a. også en ny regel om, at tilhold og opholdsforbud kan udstrækkes til at omfatte et medlem af forurettedes husstand.

Baggrund

Med det nye regelsæt samles reglerne om tilhold, opholdsforbud (geografisk bestemte tilhold) og bortvisning i én ny lov, der træder i kraft den 1. marts 2012.

Loven indeholder navnlig følgende nye elementer:
• En definition af stalking. Systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane skal fremover være en skærpende omstændighed ved udmåling af straf for overtrædelse af tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

• Hidtil har man alene kunnet give et opholdsforbud – det vil sige et forbud mod at opholde sig i et nærmere afgrænset område, f.eks. i nærheden af den forurettedes bopæl eller arbejdsplads – i de tilfælde, hvor krænkeren tillige bortvises fra hjemmet. Fremover vil der også kunne gives et opholdsforbud i tilknytning til et tilhold (selv om der ikke sker bortvisning).

• Betingelserne for tilhold har i det væsentligste måttet udledes af praksis. Betingelserne fremgår nu af loven. Tilhold vil kunne meddeles, hvis der er begrundet mistanke om fredskrænkelse mv., og der samtidig er bestemte grunde til at antage, at krænkelsen vil fortsætte.

• Tilhold kan fremover beskytte mod enhver kontakt og ikke – som tidligere – alene kontakt, der kan anses for en fredskrænkelse. Overtrædelser af tilhold bliver dermed lettere at fastslå.

• Fremover kan tilhold og opholdsforbud udstrækkes til at omfatte et medlem af forurettedes husstand.

• Loven indeholder en særlig regel om, at en person, der har været udsat for grov personfarlig kriminalitet, uden videre skal kunne opnå tilhold mod gerningsmanden. Derved sikres det, at den forurettede eller dennes nærmeste ikke skal tåle kontakt mv. med gerningsmanden.

• Bedre muligheder for efterforskning og fremskaffelse af beviser: I retsplejeloven præciseres adgangen til edition – så det f.eks. kan klarlægges, hvem der er indehaver af en kendt e-mailadresse – og adgangen til teleoplysning (f.eks. oplysning om, fra hvilken telefon der er ringet) udvides.

Med lovens vedtagelse vil der for yderligere at styrke indsatsen på området blive iværksat en række opfølgende tiltag:
• Der udarbejdes informationsmateriale, der kan udleveres til anmeldere, med de centrale regler om tilhold mv. og råd om, hvordan ofre for forfølgelse og chikane bør forholde sig.

• Der udarbejdes pjecer om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, herunder om egnede behandlingstilbud til stalkere, til politiet, andre offentlige myndigheder og fagfolk fra organisationer mv., som de kan anvende i deres rådgivning.

• Retningslinjerne om politiets underretning og inddragelse af de sociale myndigheder i sager om tilhold mv. vil blive præciseret.

• Der sikres mulighed for, at en underliggende konflikt i tilholdssager mv. kan behandles i konfliktråd, hvis der er udsigt til, at konflikten kan løses på den måde. Det vil være frivilligt for de involverede, om de ønsker at deltage i konfliktråd.

• Justitsministeriets Forskningskontor har iværksat en undersøgelse af, hvilke behandlingsprogrammer for stalkere der anvendes i Danmark og i andre lande, med henblik på at kortlægge, i hvilket omfang disse programmer er blevet effektevalueret, og hvad resultaterne af evalueringerne er. Undersøgelsen vil herefter danne grundlag for en nærmere vurdering af, om der er behov for at tage yderligere initiativer på området.