Udvidet samlevertestamente

Lad os slå fast med det samme: ugifte samlevende har ingen legal arveret efter hinanden!

Der eksisterer desværre en meget udbredt misforståelse om, at man som ugifte samlevende arver hinanden, hvis man har boet sammen i mere end to år, har fælles børn sammen el.lign. Men dette er ikke tilfældet!!

Har man ikke oprettet et udvidet samlevertestamente vil man ikke arve hinanden. Har man børn sammen vil arven tilfalde børnene. Har man ikke fælles børn, tilfalder arven afdødes forældre, søskende, børn fra andre ægteskaber mv. Se mere om den legale arvs fordeling under vores afsnit om ”arv”. Konsekvensen af ikke at sikre sig testamentarisk kan derfor meget vel være, at den længstlevende i parret må gå fra hus og hjem.

Ønsker du, at du og din samlever skal arve hinanden, er den allerbedste løsning – set med juridiske briller – at I gifter jer. Ønsker I af den ene eller anden grund ikke at indgå ægteskab, er der dog med den nye arvelov åbnet mulighed for, at ugifte samlevende kan sikre hinanden, hvis de opretter et såkaldt udvidet samlevertestamente.

Det kan være en overordentlig god idé at få oprettet et udvidet samlevertestamente.

UDVIDET SAMLEVERTESTAMENTE

Ved oprettelsen af et udvidet samlevertestamente kan det bestemmes, at den anden samlever skal have en status, som svarer til en ægtefælles.

Der gælder flere betingelser for at parterne kan oprette et udvidet samlevertestamente:

Der skal være tale om, at parterne opretter et fælles gensidigt testamente
Parterne skal kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden, det betyder bl.a. at parterne ikke må være gift med andre, ingen af parterne må sidde i uskiftet bo m.v.
Parterne må ikke have oprettet samlevertestamente med andre
Derudover er det en betingelse ved førstafdødes død, at

Parterne på tidspunktet for dødsfaldet lever sammen
Parterne skal også have børn sammen eller have haft børn sammen eller vente børn sammen eller have levet sammen i et ægteskabslignende forhold de sidste to år.

BETYDNINGEN AF UDVIDET SAMLEVERTESTAMENTE

Som ugift samlevende kan du bestemme, at din samlever skal arve alt, hvad du efterlader dig – men kun, hvis du ikke har børn eller andre livsarvinger.

Arvebrøkerne er de samme som for ægtefæller. De samlevende kan frit vælge, hvilken andel de skal arve efter hinanden, dog med den begrænsning, at en samlever, hvis der er livsarvinger efter afdøde, højst kan arve 7/8.

Testamentet medfører dog ikke, at den samlevende bliver tvangsarving.

I modsætning til ægtefæller, giver et samlevertestamente imidlertid ikke adgang til at sidde i uskiftet bo.

Den længstlevende samlever opnår ved samlevertestamentet følgende fordele:

Ret til forlodsudtagelse af genstande, der udelukkende tjener til den pågældendes personlige brug, selv om de tilhører afdøde
Ret til at supplere arven op, således at længstlevende samlet har en nettoformue på kr. 600.000 inkl. forsikringssummer efter førstafdøde
Fortrinsret til inden for sin arvelod at udtage bestemte ejendele
Ret til arvehenstand

Stikord: samlevertestamente, ugifte testamente

70 22 88 50 Kontakt Advokater