På vej ind i et stormagasin faldt sagsøgeren i en indgangssluse og pådrog sig store personskader.

Højesteret fastslog indledningsvis, at et stormagasin har et strengt ansvar for, at indgangspartier er indrettet, så der er sikker passage. Det var uoplyst, hvorledes faldet var sket, men det var sikkert, at det ikke skyldtes vand, grus eller isslag. Der var en fejl ved gitterristene, idet de ikke var understøttet på langsiden op til en naborist, og dette nedsatte gangsikkerheden og øgede risikoen for at personer, der benyttede indgangsslusen kunne snuble. Gitterristene var imidlertid taget i brug i 1964 og den nævnte risiko havde ikke resulteret i andre faldulykker i perioden. Højesteret fandt derfor, at understøttelsesfejlen ikke kunne anses for at være så betydelig, at der bestod en væsentlig forøget fare for fald.

Derfor fandt Højesteret ikke, at det var tilstrækkelig sikkert, at faldet ville have været undgået, hvis ristene havde været understøttet på alle sider, og dermed fandt Højesteret ikke, at fejlen kunne påvises som begrundelse for faldet.

Da det i øvrigt ikke var godtgjort, at stormagasinet havde indrettet slusen på en sådan måde, at den ikke opfyldte de forventelige sikkerhedsstandarder, blev stormagasinet frifundet.

(Højesterets dom af 14. august 2002, UfR Nyhedsservice 2002, p. 35).

Kommentar: I tidligere udgaver af Lovorientering har vi behandlet butiksejeres pligt til at holde butikken tilgængelig på en sikker måde. For eksempel beskrev vi i Lovorientering 1/1999 om en kunde, der var kommet til skade, idet han faldt på trappen op til en butik. I denne sag blev butikken erstatningspligtig, men årsagen hertil var, at trappen ikke var tilstrækkelig fastgjort og at der ikke var opsat advarselsskilte (det er dog uvist, om opsætningen af advarselsskilte ville have været tilstrækkeligt til at undgå erstatningspligt for butiksejeren). Dommen er et eksempel på, at man ikke har objektivt ansvar som butiksejer for skader, som kunder pådrages på vej ind i butikken – det kræves, at der kan påvises bestemte forhold butikken burde havde gjort bedre.