Sø- og Handelsretten har i dom af 5. august 2011 pålagt et selskab (S) at betale tort og er-statning i anledning af, at selskabet/selskabets advokat ikke forinden indgivelse af en kon-kursbegæring, der efterfølgende blev tilbagekaldt, havde foretaget de nødvendige undersø-gelser af, om debitor (D) var insolvent.

D var ved Retten i Hillerøds dom af 29. marts 2010 blevet dømt til at betale kr. 55.558,69 til S.

S’ advokat rykkede ved skrivelser af 3. maj og 7. juni 2010 D for betaling. I skrivelserne blev D anmodet om at redegøre for sin økonomiske status ”iht. princippet i konkurslovens § 17”.

Begge skrivelser forblev ubesvaret, hvorfor advokaten pr. mail den 1. juli 2010 indgav kon-kursbegæring mod D for et beløb stort kr. 51.106,31.

Samme dag besvarede D e-mailen med meddelelse om, at D var på ferie, og ville vende til-bage til sagen efter den 19. juli 2010.

Den 13. og 20. august 2010 betalte D fordringen, hvorefter konkursbegæringen blev tilbage-kaldt.

D anlagde herefter sag mod S for uberettiget indgivelse af konkursbegæring og nedlagde under sagen påstand om betaling af i alt kr. 120.000,00.

D blev i medfør af konkurslovens § 28 tilkendt kr. 25.000,00 i tort og kr. 15.000,00 i erstat-ning for manglende mulighed for fuldt ud at kunne udføre sit arbejde efter S’ indlevering af konkursbegæringen.

Baggrunden herfor var, at det af sagen fremgik, at S/S’ advokat ikke forinden indleveringen af konkursbegæringen nærmere havde foretaget undersøgelse af D’s økonomiske forhold i form af eksempelvis at trække en tingbogsattest eller udskrift fra bilbogen (og hvoraf frem-gik, at der var friværdi).

Det fremgår videre af Sø- og Handelsrettens præmisser, at disse former for oplysninger anser Sø- og Handelsretten som basale.

Endelig fandt Sø- og Handelsretten, at indgivelsen af konkursbegæringen mod D havde været specielt krænkende for D, idet D arbejdede som advokat, hvorfor Sø- og Handelsretten tillige anså indgivelsen af konkursbegæringen for indgribende.

Som følge heraf og idet S ikke havde dokumenteret, at D var insolvent på tidspunktet for indgivelsen af konkursbegæringen, blev S dømt til at betale tort og erstatning.

Dommen viser, at trussel om og indgivelse af konkursbegæring som inkassomiddel – hvilket i øvrigt er i strid med de advokatetiske regler – ikke kan tilrådes, eftersom kreditor risikerer at blive dømt til at betale erstatning til debitor, hvis ikke konkursbetingelserne er opfyldte. Trus-len om og indgivelse af konkursbegæring skal kun anvendes i situationer, hvor dette af særli-ge grunde er påkrævet og først efter at kreditor – kreditors advokat – har foretaget de for-nødne undersøgelser af, om debitor er insolvent.

Er debitor ikke det, er rette fremgangsmåde ikke at indgive konkursbegæring, men derimod at indkalde debitor til et fogedretsmøde.