1. Principper

1.1. Mediation er en uformel proces, hvor mediator på parternes initiativ bistår parterne med selv at bringe deres konflikt til afslutning ved aftale.

1.2. Mediation er frivillig. En part og mediator er til enhver tid berettiget til at afslutte mediationen.

1.3. Mediator er ikke parternes rådgiver og har ikke kompetence til at afgøre parternes konflikt.
2. Neutralitet, upartiskhed og uafhængighed

2.1. Mediator skal være neutral og upartisk.

2.2. Mediator erklærer, at han er fuldstændig uafhængig af parterne, og at han ikke på noget tidspunkt har bistået eller på anden måde har haft forbindelse til nogen af parterne på en sådan måde, at der berettiget kan rejses tvivl om mediators fuldstændige uafhængighed.

3. Fortrolighed

3.1. Oplysninger, som fremkommer under mediationen, er fortrolige for alle deltagere. Ingen må videregive fortrolige oplysninger, som ikke hidrører fra vedkommende selv, medmindre andet følger af lovgivningen. Dette gælder også under en efterfølgende rets- eller voldgiftssag.

3.2. En part kan dog anvende oplysninger modtaget under mediationen til at begrunde en anmodning til retten om at pålægge modparten eller tredjemand at udlevere dokumenter, jf. Retsplejelovens kapitel 28.

3.3. Der tages ikke referat af mediationen.
4. Mediationens forløb

4.1. Mediationen indledes med, at parterne og mediator underskriver denne aftale.

4.2. Mediator planlægger mediationens forløb i samråd med parterne.

4.3. Mediator leder mediationen.

4.4. Parterne skal møde personligt. Den eller de, der møder for en juridisk person, skal umiddelbart have kompetence til at afslutte parternes konflikt.

4.5. Parternes eventuelle advokater kan deltage i møder, hvori deres klienter deltager, medmindre andet aftales.

4.6. Andre end parterne, deres advokater og mediator kan kun være tilstede under mediationen i det omfang, parterne og mediator er enige herom.

4.7. Mediator søger klarlagt, hvori parternes konflikt består, hvilke interesser og behov parterne har, og assisterer parterne i selv at fremkomme med forslag til løsning af deres konflikt.

4.8. Mediator kan afholde møder med parterne samlet eller hver for sig. Når der afholdes møder med parterne hver for sig, aftales hvilke oplysninger mediator kan viderebringe til den anden part.

4.9. Parterne er bekendt med, at mediator ikke er forpligtet til at give udtryk for styrker eller svagheder i parternes faktiske eller retlige argumentation eller til at gribe ind, hvis parterne måtte finde en løsning på deres konflikt, der afviger fra det udfald, som sandsynligvis ville blive resultatet af en dom eller voldgiftskendelse.

4.10. Mediationen afsluttes ved, at parterne løser deres konflikt ved aftale eller ved, at en part eller mediator ønsker at afslutte mediationen.
5. Mediators honorar

5.1. Hver part betaler halvdelen af mediators honorar og udgifter i anledning af mediationen.

5.2. Sikkerhed for mediators honorar og udgifter stilles af parterne hver med halvdelen af det krævede beløb. Sikkerhedens størrelse kan ikke tages som udtryk for størrelsen af de endelige omkostninger ved mediationen.

5.3. Hver part bærer egne omkostninger ved mediationen.

5.4. Hver part bærer omkostningerne til tredjemænd rekvireret af den pågældende part. Mediator dækker ikke og hæfter ikke for sådanne tredjemands deltagelse i mediationen.

Denne artikel er skrevet af advokat (H) Allan Ohms – du kan kontakte mig på ao@forumadvokater.dk eller +45 4638 03 21

Allan Ohms er uddannet mediator og fungerer som retsmægler under Østre Landsret. Forum Advokater har flere uddannede mediatorer, se faktaboks.