Retten fastslår, at du som borger har pligt til at læse e-post fra det offentlige.

En 37-årig mand fra Ringkøbing-egnen er ved Retten i Herning idømt en bøde på 4.000 kr. for ikke at have fået synet sin bil inden synsfristens udløb.

Den dømte oplyste, at han ikke havde læst brevene fra Trafikstyrelsen, der alene var sendt til hans e-boks. Først tilfældigt længe efter fristens udløb læste han 4 breve, der var sendt til ham.

Byretten fastslog, at han havde pligt til at læse breve fra det offentlige, der var sendt til hans e-boks, og at han derfor kunne bebrejdes, når han ikke læste dem. Rettens begrundelse lyder:

”Efter lov om Offentlig Digital Post § 3, stk. 1, er det obligatorisk for fysiske personer, der er 15 år eller derover, og som har bopæl eller fast opholdssted i Danmark, at være tilsluttet Offentlig Digital Post, medmindre personen er fritaget fra obligatorisk tilslutning. Det medfører efter lov om Offentlig Digital Post § 1, at offentlige afsendere har ret til at sende kommunikation til de pågældende i Offentlig Digital Post med den retsvirkning, at meddelelser, der sendes under anvendelse af Offentlig Digital Post anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for adressaten i postløsningen, og at være afsendt af den angivne afsender, jf. lov om Offentlig Digital Post § 10.

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at Trafikstyrelsen har fremsendt brevene af den 28. april 2015, den 21. juli 2015, den 1. september 2015 og den 29. september 2015 til [tiltaltes] E-boks, så de har været tilgængelige de anførte datoer. [tiltalte] er ikke fritaget for at være tilsluttet Offentlig Digital Post. Trafikstyrelsen har herefter med retsvirkning efter lov om godkendelse og syn af køretøjer kunnet fremsende indkaldelsen af den 28. april 2015 om, at det omhandlede køretøj skulle fremstilles og godkendes ved syn senest den 23. juni 2015 til [tiltaltes] E-boks, og har ligeledes efterfølgende med retsvirkning efter loven kunnet fremsende påbuddet af den 1. september 2015 om at syne eller afmelde køretøjet senest den 22. september 2015. Reglerne om obligatorisk tilslutning til Offentlig Digital Post for fysiske personer trådte i kraft den 1. november 2014, og det må efter de foreliggende oplysninger tilregnes [tiltalte] som uagtsomt, at han ikke tidligere har set brevene i sin E-boks. Det forhold, at der er sendt et brev med almindelig post efter udløbet af fristerne, kan ikke føre til andet resultat. Da [tiltalte], der er registreret som ejer og bruger af det omhandlede køretøj, først har fået det synet den 12. oktober 2015, findes han derfor at have overtrådt lov om godkendelse og syn af køretøjer § 3, stk. 1, og stk. 3, som anført i anklageskriftet.”