Efter den nye selskabslov ændres reglerne om indkaldelse til og afholdelse af generalforsamlinger. Ændringerne gælder alle selskaber, herunder også børsnoterede selskaber.

Som tidligere oplyst har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en overgangsperiode besluttet at tillade betingede vedtægtsændringer affødt af den nye selskabslov. Dette sker for at undgå at selskaberne kommer i klemme mellem de hidtidige og de nye regler.

Til trods for, at selskabsloven endnu ikke er trådt i kraft, kan der derfor allerede på nuværende tidspunkt træffes beslutning på generalforsamlingerne om udformningen af reglerne vedrørende indkaldelse og afholdelse af generalforsamling efter den nye lov.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:

1.
Det er kun generalforsamlingen, og ikke ledelsen, der kan træffe beslutning om, hvordan vedtægtsbestemmelsen skal se ud, når selskabsloven er trådt i kraft.

2.
Ændringen kan kun omhandle bestemmelser om indkaldelse og afholdelse af generalforsamling.

3.
Vedtægtsændringen og processen omkring den betingede vedtægtsændring skal være beskrevet i generalforsamlingsindkaldelsen- og referatet.

4.
Den betingede vedtægtsændring skal indarbejdes i vedtægten samtidig med at den hidtidige bestemmelse bibeholdes uændret. Efter den hidtidige vedtægtsbestemmelse anføres det: ”Når den nye selskabslov er trådt i kraft, vil denne vedtægtsbestemmelse blive affattet således:” og herefter indskrives, hvorledes ordlyden vil være, når den nye selskabslov er trådt i kraft.

5.
Når den nye selskabslov træder i kraft, skal vedtægterne kun indeholde den nye vedtægtsbestemmelse.

De tilrettede vedtægter skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.