Et anpartsselskab blev 2. maj 2013 sendt i fogedretten af en kreditor, der ikke angav, hvem der var direktør i selskabet, men blot bad om, at selskabet blev indkaldt til møde.

Fogedretten forkyndte 16. maj 2013 indkaldelse til møde i fogedretten til den person, som stævningsmanden havde angivet som selskabets direktør.

Da ingen gav møde i fogedretten til det berammede møde afsagde fogedretten 13. juni kendelse om politifremstilling af “selskabet”, ikke af direktøren.

Politiet eftersøgte manden, fandt ham, og meddelte ham som følge af fogedrettens kendelse, at han kunne blive anholdt, hvis han ikke mødte op.

Personen rettede straks henvendelse til fogedretten og dokumenterede, at han var fratrådt som direktør allerede 10. april 2013, og derfor intet havde at gøre med selskabet.

Personen ville herefter have godtgørelse for tort som følge af, at politiet uretmæssigt havde eftersøgt ham og truet ham med anholdelse.

Landsretten fandt, at personen med rette måtte gå ud fra, at han var efterlyst, og at det var uden hjemmel i loven at det var sket. Betingelserne for en politifremstilling var ikke til stede. Som følge heraf blev direktøren tilkendt godtgørelse for tort stor 2.000 kr.

Kendelsen minder os om, at retssikkerhed ikke er en given luksus, men skal og kan håndhæves, om nødvendigt efter et retsligt forløb. Det beløb, man får tilkendt, er oftest ikke så vigtigt som den indikation der ligger i, at en domstol tiltræder, at man er blevet forkert behandlet.

Vestre Landsrets kendelse af 7. februar 2014 i 13. afdeling, U 2014.1669 V