Der er netop fremsat et nyt lovforslag i Folketinget, der lægger op til en selvstændig bestemmelse i straffeloven om psykisk vold. Et lovforslag, der skal sikre, at psykisk vold bliver sidestillet med fysisk vold, og altså anerkendes som værende lige så alvorlig og skadelig som fysisk vold.

Rent konkret går lovforslaget ud på, at personer, der over tid udsætter andre med tilknytning til husstanden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende handlinger, fremover skal kunne straffes med fængsel i indtil 3 år. Det betyder, at eksempelvis ægtefælle og børn fremover har et strafferetligt værn mod groft krænkende handlingsmønstre, som udgør psykisk vold.

Som familieadvokat, og frivillig rådgiver på et krisecenter, hjælper jeg ofte mennesker, der lever i et parforhold, med nedgørelse, ydmygelse, manipulation og kontrol. Jeg ser tit, hvordan det har udviklet sig over tid og taget til i grovhed og hyppighed.

Fysisk vold tages alvorligt i sager om børn, om end der er en tendens til at kræve egentlig domfældelse, før man lader det indgå i sagen. Psykisk vold negligeres, nedtones og bagatelliseres efter min opfattelse for meget.

Grænsen for, hvornår der er tale om psykisk vold er i dag flydende, og der mangler en klar definition i retslig sammenhæng. Jeg vil derfor rose forslaget, der sender et vigtigt signal i vores samfund om, at vi ikke vil acceptere gentagne krænkelser, ydmygelser og nedværdigelse i nære relationer.

Har du mistanke om, at du udsættes for psykisk vold, og har du brug for en snak? Måske har du brug for hjælp til at tage de første skridt på en ukendt vej ud af det? Det kan have store konsekvenser for børnene, den personlige frihed og ens velbefindende at leve med psykisk vold. Du er hjertelig velkommen til at ringe til mig i al fortrolighed.

Jeg sætter en ære i at gøre en forskel for de mennesker, jeg møder på min vej. Mit direkte telefonnummer er 53737179, og min mailadresse er: htr@forumadvokater.dk.