Jeg behandler mange dødsboer og møder i stigende omfang et problem, der går ud på at der fra afdødes konti er hævet beløb inden dødsfaldet. Ofte er der en god forklaring, men i en del tilfælde er forklaringen mindre god: familien har hævet – ”efter aftale” – mindre eller større beløb. Hensigten viser sig ofte at være at spare arveafgift (boafgift). Problemet er bare, at det er ikke lovligt.

Nogle gange er forklaringen, at der er ydet et lån til familien. Der er typisk ikke nogen låneaftale og derfor kan det være svært at afgøre, om der er tale om et lån eller en gave eller måske noget helt andet.
Nogle gange er forklaringen, at der er hævet til afdødes forbrug.

I en nylig offentliggjort byretsdom (SKM2016.414.BR) var der hævet 2,6 millioner kroner. Afdøde havde givet sin søn fuldmagt til at hæve på hendes konto. Sønnen forkalrede, at de hævede beløb var givet til moderen og ikke var fundet efter hendes død.

SKAT mente, at beløbene var givet som gave til sønnen og retten nåede frem til at sønnen havde bevisbyrden for ikke at have modtaget beløbene som gave.

Retten konkluderede:
”Efter en samlet vurdering har A ikke alene efter sin forklaring, hvilken ikke understøttes af de i øvrigt foreliggende oplysninger som anført ovenfor, godtgjort, at beløbene ikke, hverken direkte eller efter at være overgivet til sin mor, SI, er tilgået ham. At A ikke i den efterfølgende periode har haft et ekstraordinært forbrug kan ikke, når det sammenholdes med SIs udtalte ønske om at begunstige ham, føre til et andet resultat.

Da beløbene således er modtaget af [sønnen] som gave, dels i form af 2.100.000 kr. i 2010, og dels i form af 510.000 kr., burde angivelse heraf være sket henholdsvis den 1. maj 2011 og den 1. maj 2013, med henblik på beregning af gaveafgift af de modtagne beløb. Den af SKAT nedlagte påstand tages derfor i sin helhed til følge”.

KOMMENTAR: Den nævnte afgørelse er konkret, men symptomatisk og ikke overraskende. Jeg kan kun advare mod at foretage hævninger uden at den, der foretager dem også har sit mandat i orden og er forberedt på senere at stå til regnskab for foretagne dispositioner.