Under en udlægssag blev det skyldige beløb opgjort til ca. 108.000 kr. Rekvirenten ønskede udlæg foretaget i en række teatereffekter, som skyldneren anvendte i sit erhverv. Effekterne var vurderet til en samlet pris på 5.600 kr. af en vurderingsmand.

Fogedretten nægtede at foretage udlæg i effekterne og anførte, at det måtte antages, at vurderingen var sket med henblik på salg i fri handel, og at der således ikke var taget stilling til eventuelle auktionsomkostninger. Fogedretten lagde videre vægt på, at den potentielle køberkreds på en tvangsauktion måtte antages at være forholdsvis lille. Herefter vurderede fogedretten, at et auktionsprovenu ikke ville overstige 3.000 kr. efter fradrag af auktionsomkostninger, og skyldneren kunne derfor udtage effekterne i medfør af retsplejelovens § 509, stk. 3.

Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse med følgende begrundelse:

»Efter de foreliggende oplysninger tiltræder landsretten, at den samlede værdi af de omtvistede aktiver ved salg på tvangsauktion efter fradrag af auktionsomkostninger må antages at være under 3.000 kr., og at der allerede derfor ikke kan foretages udlæg i dem, jf. retsplejelovens § 509, stk. 3.«

FM 2014.202
VLK af 22. september 2014, nr. B-1569-14, 3. afd.