Sampension KP Livsforsikring A/S anbefalede en alvorligt syg kunde at skifte til en anden type pensionsordning.

Retten i Lyngby har – med tre enige dommere – afsagt en principiel dom ført af Forbrugerombudsmanden i en sag om standardbreve, der var udformet som en personlig og individuel anbefaling til kunden om at skifte til en anden type pensionsordning. som blandt flere andre ændringer indebar, at ægtefællepensionen bortfaldt, medmindre kunden bad om, at den skulle fortsætte.

I standardbreve skrev pensionsselskabet bl.a.: ”Vi synes, du skal vælge 3 i 1 Livspension” og ”Sampension anbefaler dig ud fra en samlet vurdering at vælge den nye ordning”.

Kunden var alvorligt syg og havde fået erstatning fra Sampension for kritisk sygdom, inden hun modtog standardbrevet med anbefalingen. Da Sampension senere rykkede kunden for svar, skiftede kunden til det nye pensionsprodukt, der indebar, at ægtefællepensionen bortfaldt.

De tre dommere var enige om, at Sampension havde handlet i strid med god skik, fordi brevet indeholdt en anbefaling til kunden uden, at der var foretaget en vurdering af kundens individuelle forhold.

Desuden var det i strid med god skik, at Sampension ikke som noget af det første i brevet oplyste, at skiftet til den anbefalede pensionsordning medførte, at ægtefællepensionen bortfaldt:

”Ved at sende et standardbrev til [kunden] med den anbefaling at foretage omvalg til 3 i 1 Livspension, der var udformet på en sådan måde, at [kunden] urigtigt kunne opfatte, at anbefalingen var baseret på en konkret individuel vurdering af hendes forhold, og ved ikke på en tilstrækkelig fremtrædende placering og som noget af det første i brevet klart og tydeligt at informere hende om, at omvalg indebar bortfald af ægtefællepension, medmindre hun aktivt valgte ægtefællepensionsdækning til også i den nye ordning, finder retten, at Sampension har handlet i strid med redelig forretningsskik og god praksis”

Sampension havde ifølge dommen 127 grunde til at de skulle frifindes.

To dommere dømte herefter Sampension at stille den efterladte ægtefælle, som om kunden ikke havde skiftet til 3 i 1 Livspension uden ægtefællepension.

Dommerne mente at kunden – der havde fået udbetalt erstatning for kritisk sygdom på grund af alvorlig sygdom ville have valgt at beholde ægtefællepensionen, hvis kunden havde forstået salgsbrevet. De mente også at Sampension burde have indset, at anbefalingen om søndring af pensionen til pension uden sikring af ægtefællen på den konkrete baggrund kunne medføre et tab.

Den tredje dommer frifandt Sampension for at udbetale ægtefællepensionen. Denne dommer var enig i, at de generelle regler om god skik ikke var overholdt, men det kan i sig selv ikke føre til erstatningsansvar eller aftalens ugyldighed. Dommeren fandt, at standardbrevet indeholdt en passende og forståelig vejledning om at ægtefællepension ville bortfalde. Dommeren mente ikke, at Sampension havde udvist culpa og der var derfor ikke handlet ansvarspådragende. Dommeren mente heller ikke at aftalen kunne tilsidesættes efter aftalelovens § 36 eller § 38 c.

Risiko for forældelse af krav

Sampension har på baggrund af sagen kontaktet 54 kunder, som var i en lignende situation. De er tilbudt at tilkøbe ægtefællepension gebyrfrit uden at skulle afgive helbredsoplysninger. Tre kunder er døde efter at have skiftet til ”3 i 1 Livspension”. Disse kunder havde fået udbetalt erstatning for kritisk sygdom inden skiftet til det nye pensionsprodukt. Sampension har meddelt Forbrugerombudsmanden, at Sampension per kulance vil sikre, at de efterlevende ægtefæller eller boet efter ægtefællen modtager ægtefællepension, som om de tre kunder havde beholdt deres dækning med ægtefællepension. Dommen kan have betydning for andre Sampension-kunder

Hvis der herudover skulle være andre kunder eller ægtefæller til kunder i Sampension, som er i samme situation, som kunden i dommen, vil deres eventuelle krav mod Sampension kunne blive forældet, medmindre de henvender sig til Sampension senest den 1. marts 2017.

Dommen, der er på 82 sider, kan fås ved henvendelse til advokat(H) Allan Ohms.

KOMMENTAR: Dommen er principiel, idet den slår fast, at forbrugere skal kunne have tillid til finansielle selskabernes anbefalinger. Komplicerede produkter må ikke sælges som var det mælk i IRMA:

J. nr. FO 12/03786