Vestre Landsret ophævede byretsdom og afviste sag, der stred mod lov og ærbarhed.

En motorcykelforhandler indgik en aftale med en kunde om specialopbygning til 734.000 kr., inkl registreringsafgift på 192.000 kr., af en Harley-Davidson motorcykel. Stellet var imidlertid et hollandsk kopistel, og delene var ikke originale Harley Davidson dele. Derfor købte man et stelnummer, der skulle fremgå af Harley Davidson (H-D) registreringssystemet, for 20.000 kr., således at cyklen kunne registreres som en Harley Davidson.

Køber skrev derefter i anmeldelsen til syn under på, at det var en brugt Harley Davidson motorcykel og angav det samme til Skat.

Da det ikke gik, som parterne havde regnet med, og motorcyklen blev nægtet brug i Danmark, idet der manglede et enkelt ciffer i stelnummeret, for at det var korrekt, valgte køberen at hæve handlen og sagsøge sælger, idet han havde forudsat, at sælger som professionel solgte ham noget, der kunne bruges.

Byretten gav køber medhold i, at handlen med rette var ophævet.

Sælgeren ankede sagen til landsretten. I landsretten skete der imidlertid det interessante, at landsretten i tilknytning til parternes procedure opfordrede parterne til at fremsætte deres bemærkninger til spørgsmålet om sagens eventuelle afvisning efter reglerne om proceskrav i strid med lov og ærbarhed. Med andre ord, gav landsretten af egen drift sagen en helt ny vinkel, idet landsretten såede tvivl om, hvorvidt den mellem parterne indgåede købsaftale var i strid med lov og ærbarhed, jf. Danske Lovs 5-1-2, der lyder.

”Alle Contracter, som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet, ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saa som de indgangne ere.”

Parterne svarede på landsrettens opfordring, at alle involverede parter regnede med, at det var en korrekt fremgangsmåde at handle et stelnummer til en motorcykel af mærket Harley Davidson og derefter opnå indregistrering af en specialbygget motorcykel ud fra dette stelnummer.

Landsretten lagde til grund, at parterne samstemmigt havde villet bringe myndighederne i den vildfarelse, at det var en Harley Davidson motorcykel fra 1986, der skulle indregistreres og afgiftsberigtiges. Det ville herefter være i strid med Danske Lovs 5-1-2 som en aftale i strid med lov og ærbarhed, og derfor afviste landsretten sagen fra domstolene. Samtidig ophævede landsretten byrettens dom, og pålagde sagsøger at betale omkostninger til de sagsøgte på i alt ca. 113.000 kr.

Det er interessant, at landsretten af egen drift valgte at afvise sagen, uden at nogen af parterne havde nedlagt påstand herom. Danske Lovs 5-1-2 handler om aftalers gyldighed ligesom eksempelvis aftalelovens § 33. En prøvelse af aftalers gyldighed er normalt en materiel prøvelse, der enten fører til domfældelse eller frifindelse. Men i denne sag var resultatet altså afvisning, der er en følge af en prøvelse af sagens formalitet. Af landsrettens præmisser fremgår det tydeligt, at landsretten lagde vægt på, at begge parter var bekendt med, at aftalen havde til formål, at bibringe myndighederne en vildfarelse. En domfældelse eller en frifindelse ville jo i sagens natur give én af parterne medhold, hvilket forekommer problematisk, når begge parter havde medvirket til at indgå en ulovlig aftale.