Højesteret har i en kendelse afsagt 29. november 2012 stadfæstet landsrettens dom om forkyndelse m.v. i Tvind-sagen.

Sagen angik om retsplejelovens § 159 om forkyndelse i Statstidende kan anvendes i straffesager, og om betingelserne for forkyndelse i Statstidende i den konkrete sag kunne anses for opfyldt. Sagen angik endvidere, om den sene anke, der var forkyndt næsten 5 år efter dommens afsigelse, skyldtes forhold, der kunne tilregnes anklagemyndigheden.

Byretten havde i september 2006 afsagt en dom, hvorved blandt andre T1, T2 og T3 var blevet frifundet for bl.a. underslæb af særlig grov beskaffenhed eller medvirken hertil og skattesvig af særlig grov karakter eller medvirken hertil. T4 var ved samme dom blevet idømt 1 års betinget fængsel for underslæb af særlig grov beskaffenhed. Anklagemyndigheden havde siden 2006 forsøgt at forkynde ankemeddelelsen for de 4 tiltalte. I juli 2011 blev ankemeddelelsen forkyndt ved offentliggørelse af en meddelelse herom i Statstidende.

Højesteret fastslog, at retsplejelovens § 159 finder anvendelse også i straffesager, og at betingelserne for at forkynde i Statstidende var opfyldt. Højesteret udtalte endvidere, at anklagemyndigheden i rimeligt omfang havde forsøgt at forkynde ankemeddelelsen for de 4 tiltalte, og at den sene anke derfor ikke kunne tilregnes anklagemyndigheden.