Mundtlige aftaler er (som regel) også bindende…
men erfaringen viser, at parterne – når og hvis der opstår problemer – sjældent er enige om, hvad det egentlig var, de aftalte i sin tid. Ikke nødvendigvis af ond vilje fra nogen af siderne – men ganske enkelt fordi den menneskelige hukommelse ikke altid fungerer så optimalt, som man kunne ønske sig.

Derfor er det ikke et udtryk for mistillid at bede om, at en aftale bliver skrevet ned – de bedste aftaler bliver der nemlig aldrig brug for, netop fordi ingen af parterne er i tvivl om, hvad der gælder.

Desuden er det inden for visse områder et egentligt lovkrav, at der skal foreligge et skriftligt grundlag – det gælder for eksempel aftaler mellem et selskab og en hovedaktionær og aftaler med virksomhedens ansatte.

Vigtigheden af skriftlige aftaler
En moderne virksomhed har typisk behov for at indgå aftaler af en utrolig varians.

De interne aftaler kan være aftaler ejerne imellem og det kan være aftaler imellem virksomheden og dens ejere og disses nærtstående (f.eks. lejekontrakter eller samarbejdsaftaler med en anden virksomhed ejet af en anden ejer) og det kan være aftaler mellem virksomheden og dens medarbejdere.

De eksterne aftaler kan være aftaler med leverandører af råvarer og tjenesteydelser, og kan være aftaler med virksomhedens aftagere, som kan tage form både af de mere generelle salgs- og leveringsbetingelser, og mere specifikke rammeaftaler med betydende aftagere, og de helt specifikke leveringskontrakter. De eksterne aftaler kan også være aftaler med licenstagere, franchisetagere, forhandlere, og agenter hjemme og i udlandet. Der findes et væld af eksterne aftaler, som det alt efter omstændighederne kan være relevant at indgå korrekt.

Vore advokater har mangeårig erfaring i at rådgive om sammenhængen mellem og sammensætningen af virksomhedens kontrakter, at vurdere betydningen af hvornår aftaler skal skrives ned, og i at forhandle aftalerne og i at få dem skrevet optimalt. Det kan give god mening at tale med en af vore advokater der er kyndig på det område for at få et overblik over sine interessenter og de kontrakter, der findes eller burde findes med dem.

Klare aftaler forebygger konflikter…
men er du sikker på, at du i kampens hede husker at få skrevet alle de ting ind i aftalen, som der reelt er brug for? – og får dem skrevet så tydeligt, at også en udenforstående – f.eks. din nye medarbejder, en skønsmand eller en køber til din virksomhed – uden videre kan forstå, hvad meningen er?

Mange unødvendige konflikter opstår fordi der er brugt ord eller formuleringer, som ikke er entydige, eller fordi parterne kommer i en situation, som ingen af dem har overvejet inden aftalen blev indgået.

Din advokat ved af erfaring, hvilke juridiske, kommercielle og markedsmæssige forhold, der skal tages højde for f.eks. i en aftale om eneforhandling – og hvilke typiske konflikter en sådan aftale kan give anledning til. Derfor er advokaten i stand til at rådgive dig, så både du og den anden part i aftalen får mulighed for at finde og beskrive løsninger inden konflikten opstår.

Aftaler, der er gældende i længere tid skal “opdateres” en gang imellem – lige som dine edb-programmer…
Vi lever i en foranderlig verden, hvor teknikken hele tiden gør fremskridt og både produkterne og vores måde at opfatte verden på forandrer sig. I EU og i Folketinget arbejder politikerne på højtryk – med en stadig strøm af ny lovgivning til følge.

Derfor er det ikke sikkert, at den samarbejdsaftale eller aktionæroverenskomst eller de salgs- og leveringsbetingelser, som virksomheden har levet godt med i de seneste 10 år, også lever op til nutidens og morgendagens krav – måske med den konsekvens, at din virksomhed stilles ringere, fordi du ikke har været opmærksom på de nye muligheder eller begrænsninger.

Forum Advokater hjælper gerne med et jævnligt “serviceeftersyn” af din virksomheds kontrakter.

Hvordan bruger du os bedst og billigst?
Kontrakter skal laves så de passer til den virkelighed, de skal bruges i – for jura i sig selv løser ingen problemer.

Derfor er det særdeles vigtigt, at din advokat kender din virksomhed og dens produkter så godt som overhovedet muligt – så advokaten forstår de særlige vilkår, der gælder indenfor netop din branche og dermed kan udforme kontrakter og aftaler, der tager højde for lige præcis dine specielle behov. Hvis du skal have lavet salgs- og leveringsbetingelser vil advokaten derfor ofte interessere sig for en række forhold, der ikke umiddelbart har med jura at gøre – f.eks. hvilke tekniske risici, der er forbundet med jeres produkter – ganske enkelt fordi der nu engang er forskel på, om man sælger mejetærskere eller lægemidler.

Det er klart, at det tager tid at få indgående kendskab til en virksomhed eller en branche – men det giver også en uvurderlig fordel når kontrakterne skal laves – og hvis du ønsker det, giver det advokaten mulighed for målrettet at holde din virksomhed opdateret om ny lovgivning på områder, der er relevante for lige netop dig.

Her ud over gælder, at der kan være penge at spare hvis du sørger for, at de indledende oplysninger, advokaten skal bruge i forbindelse med sagens start, foreligger i en overskuelig form – og meget gerne skriftligt. Det kan være helt banale oplysninger, som f.eks. dit eget og modpartens præcise navn og adresse – advokaten skal jo sikre, at parterne er korrekt beskrevet i aftalen, og hvis oplysningerne ikke er der, skal det nødvendigvis undersøges – produktblade, tidligere aftaler osv. – alt sammen ting, der sparer tid for advokaten – og dermed penge for dig.