Denne afgørelse angår betingelserne for at gennemføre en ophørsspaltning som en skattefri spaltning, hvor der er minoritetsanpartshavere i det indskydende selskab, som bliver majoritetsanpartshavere i de nye selskaber.

Af fusionsskatteloven § 15 a, stk. 1, 6. fremgår det, at de objektive regler om skattefri spaltning uden tilladelse ikke finder anvendelse, hvis det indskydende selskab har mere end en selskabsdeltager, og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end tre år uden at have rådet over flertallet af stemmerne og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne.

I denne sag var et holdingselskab ejet af tre personer med en tredjedel til hver og ved spaltningen af holdingselskabet ville hver af personerne få 100% af hver deres holdingselskab. At der er tale om en eller flere minoritetsanpartshavere, som bliver majoritetsanpartshavere i de nye selskaber var således uomtvistet. Spørgsmålet gik på, hvorvidt det forhold, at de i den senest forgangne treårsperiode havde modtaget fondsanparter i det indskydende selskab udløste anvendelse af den nævnte undtagelsesbestemmelse eller ikke. I øvrigt havde alle tre selskabsdeltagere været selskabsdeltagere i holdingselskabet i mere end tre år så det var kun i givet fald de nye anparter der ville udløse undtagelsesreglen.

Inden spaltningen blev gennemført, havde anpartshaverne bedt skattemyndighederne om et bindende svar og den offentliggjorte afgørelse er resultatet heraf.

Skattemyndighederne fremhævede, at der hverken efter loven eller efter forarbejderne stilles krav om, at selskabsdeltagerne skal have alle deres anparter i det indskydende selskab i tre år, når de blot har været selskabsdeltagere i mere end tre år med nogen af deres anparter.

Hermed blev det stadfæstet, at spaltningen kunne gennemføres skattefrit på trods af de modtagne fondsanparter i tre års perioden.

(TfS2008, 728, SR af 22. april 2008, 08-061888)