Folketinget har vedtaget, at der til Ligningslovens § 7, der omhandler en række ydelser m.v., der ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst, indføres et nyt litra z om værdien af eget arbejde. Momsloven er ændret i overensstemmelse hermed.

Loven træder i kraft 1. januar 2003 og har virkning for indkomståret 2003.

(Lov nr. 1064 af 17. december 2002 om fritagelse for skat og moms af værdi af eget arbejde).