Et børsnoteret selskab A ejede ca. 8% af aktiekapitalen i et engelsk selskab B. A anmodede om tilladelse til skattefri aktieombytning af aktierne i B med aktier i det i Japan børsnoterede selskab C. Efter aktieombytningen ville A eje ca. 3% af aktiekapitalen i C. I ansøgningen anmodede A om, at aktieombytningen blev givet uden det sædvanlige vilkår om anmeldelser af væsentlige ændringer i de forhold, der lå til grund for tilladelsen, idet A ville være uden væsentlig indflydelse på C med en aktiebesiddelse på ca. 3%. A havde på ansøgningstidspunktet ejet aktierne i B i mindre end 3 år.

Skat gav tilladelse til aktieombytningen. Skat accepterede ikke at anmeldelsesvilkår ikke blev fastsat, men fastsatte alene vilkår om meddelelse af væsentlige ændringer i ejerforholdet til de erhvervede aktier i C, således at anmeldelse skulle ske i de første 3 år og 6 måneder fra den dato, hvor A havde erhvervet de oprindelige aktier i B. Skat har i en kommentar til afgørelsen meddelt, at der kan forventes tilsvarende vilkår i tilsvarende sager fremover. (SKM 2006.447 SKAT)

Kommentar:

Skattemæssigt indebærer en skattefri aktieombytning, at aktionæren (indskyderen) anses for at have erhvervet aktierne i det selskab der ombyttes til (modtagende selskab) på samme tidspunkt og til samme værdi og med samme hensigt, som indskyderen erhvervede aktierne i det selskab, der ombyttes (ombyttede selskab). For det modtagende selskab indebærer aktieombytningen, at aktierne i det ombyttede selskab er erhvervet på tidspunktet for aktieombytningen, og til handelsværdien af aktierne i det ombyttede selskab på tidspunktet for aktieombytningen.

Konsekvensen af de beskrevne regler er, når der er tale om at indskyderen er et selskab, at aktierne i det modtagende selskab kan afstås skattefrit når der er gået 3 år efter at aktierne i det ombyttede selskab blev erhvervet. Konsekvensen er også, at det modtagende selskab kan sælge aktierne i det ombyttede selskab skattefrit straks efter aktieombytningen, da der ikke vil være nogen fortjeneste at beskatte. I lyset heraf fastsættes vilkår om anmeldelse, idet tilladelse til aktieombytning ikke kan forventes opnået, medmindre det i anmodningen tilkendegives, at der ikke vil blive disponeret på en måde, således at skattefrihed opnås hurtigst muligt.

I den konkrete sag fandt Skat, at såfremt A solgte aktierne i C umiddelbart efter at der var gået 3 år efter erhvervelsen af aktierne i B, ville dette være en indikation af, at der forelå skatteundgåelseshensigt. Skat fastsatte derfor et anmeldelsesvilkår, der løb indtil der var gået 3 år og 6 måneder fra A´s erhvervelse af aktierne i B. I den konkrete sag undlod Skat at stille et anmeldelsesvilkår vedrørende C´s erhvervelse af aktier i B. Dette skal ses i lyset af, at C er børsnoteret i Japan, at A reelt var uden indflydelse på C med en aktiepost på ca. 3%, samt at en eventuel fortjeneste alene ville være skattepligtig i Japan. Havde C derimod været et af A 100% ejet datterselskab var der nok ingen tvivl om, at der også var fastsat anmeldelsesvilkår vedrørende C´s ejerskab af aktierne i B.