Rekvirents krav for mangfoldiggørelse af salgsopstillinger nedsat på tvangsauktion, men rekvirenten var berettiget til at kræve befordringsgodtgørelse medtaget i størstebeløbet uden for budsummen.

En advokat, som havde forestået salg af en ejendom på tvangsauktion, havde beregnet sig kr. 1.200 + moms for kopiering af 30 salgsopstillinger samt befordringsgodtgørelse med kr. 1.569,16. Auktionskøber var uenig i disse beløb og anmode Fogedretten om at afsige kendelse. Fogedretten henviste til de vejledende takster, hvorefter advokaten var berettiget til at beregne sig kr. 30 + moms pr salgsopstilling, men at der ikke var grundlag for at mangfoldiggøre mere end de normale 15 salgsopstillinger. Beløbet på kr. 1.200 + moms blev derfor nedsat til kr. 450 + moms.

Omkring befordringsgodtgørelse så fandt Fogedretten, at advokaten ikke var berettiget hertil, idet en sådan udgift måtte anses som værende indeholdt i rekvirentsalæret.

Fogedrettens kendelse blev kæret af rekvirentens advokat til Landsretten. Landsretten var enig med Fogedretten i, at udgifterne til kopiering og fremsendelse af salgsopstillingerne skulle nedsættes til kr. 450 + moms. Omkring udgifterne til befordringsgodtgørelse, så fandt Landsretten, at advokaten var berettiget til at medtage kr. 1.569,16 som en del af størstebeløbet. Landsretten var ikke enig med Fogedretten i, at befordringsgodtgørelse måtte anses som værende en del rekvirentsalæret. Landsretten fandt, at befordringsgodtgørelse kunne medtages som en særskilt udgift i størstebeløbet udover rekvirentsalæret.

Kommentarer:
Kendelsen er interessant både for auktionskøbere og advokater, som sælger ejendomme på tvangsauktion. Som auktionskøber bør man kontrollere om rekvirentens advokat har medtaget kr. 1.200 + moms for kopiering og fremsendelse af salgsopstillinger. Medmindre der er tale om en særegen ejendom, så må advokaten som udgangspunkt alene medtage kr. 450 + moms hertil. Til gengæld vil man som auktionskøber opleve, at der er mange advokater, som ikke beregner sig særskilt befordringsgodtgørelse, selvom advokaten ifølge Landsrettens kendelse er berettiget hertil. Omvendt bør advokater, som sælger ejendomme på tvangsauktion, overveje at beregne sig særskilt befordringsgodtgørelse, og medtage udgiften som en del af størstebeløbet. Landsretten har ikke tager stilling til, om der er en øvre grænse for hvor stort et beløb, som man vil acceptere vedrørende befordringsgodtgørelse. Personligt tror jeg ikke, at Landsretten vil acceptere en udgift til befordringsgodtgørelse, såfremt der f.eks. er tale om, at en advokat kræver kørselsgodtgørelse for at besigtige, fremvise samt gennemføre auktion over ejendom, som er beliggende flere hundrede kilometer fra advokatens kontor.

Kendelsen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2015 side 3640.