En praktikant fra Ukraine blev den 1. januar 2007 ansat hos en landmand.

Den 28. maj 2007 fik praktikanten opholds- og arbejdstilladelse.

I perioden fra den 1. januar og frem til den 28. maj 2007 modtog praktikanten kr. 2.000,00 om måneden som lommepenge.

Fra den 1. juni 2007 til den 1. januar 2008 modtog praktikanten en fast løn på kr. 7.247,00 pr. måned samt betaling for overarbejde.

Praktikanten blev opsagt januar 2008 til fratræden den 1. marts 2008.

Ved Retten i Sønderborg blev arbejdsgiveren den 20. november 2008 straffet med bøde på kr. 10.000,00 for at have beskæftiget praktikanten på trods af, at hun i en periode havde manglet arbejdstilladelse.

3F, der var mandatar for praktikanten, fremlagde en opgørelse over praktikantens arbejdstid i perioden 1. september – 31. december 2007, der viste, at det gennemsnitlige ugentlige timeantal lå på 53,64 timer.

Landsretten fastholdt Byrettens afgørelse om, at praktikanten i perioden fra den 1. januar 2007 og frem til den 28. maj 2007, indtil arbejdstilladelsen forelå, alene havde krav på løn i henhold til ansættelseskontrakten på kr. 7.247,00.

Da praktikanten i juni til august måned 2007 løbende havde fået udbetalt restlønnen for perioden 1. januar 2007 til 28. maj 2007, var hun ikke berettiget til yderligere løn.

Da praktikanten over en periode på 4 måneder havde haft en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i løbet af en 7 dages periode, der oversteg 48 timer inkl. overarbejde, forelå der imidlertid en overtrædelse af arbejdstidsdirektivgennemførelseslovens regler.

Praktikanten var derefter berettiget til en godtgørelse som Vestre Landsret fastsatte svarende til en måneds løn inklusiv betaling for overarbejde på kr. 12.500,00 i henhold til lovens § 8, stk. 1.

Vestre landsrets dom af 17. december 2010. Sag B-0030-10

Bemærkninger:

Fagforeningerne er i de seneste år begyndt at sætte fokus på reglerne om arbejdstid.

Hidtil har fokus generelt været på medarbejderens ret til at modtage vederlag for overarbejde, men opmærksomheden er nu også rettet mod medarbejderens arbejdstider og reglerne i arbejdstidsdirektivet.

Ifølge arbejdstidsdirektivet må en gennemsnitlig arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Reglerne er præceptive, hvilket vil sige, at de ikke kan fraviges ved aftale.