Verden bliver mindre og mindre. Den fri bevægelighed for personer og kapital betyder, at landegrænserne ikke betyder så meget, som de tidligere gjorde. Det ses f.eks. ved at mange flytter til udlandet for at nyde deres otium.

Skattereglerne er kun delvist fulgt med. For indkomstskatternes vedkommende findes i dag et tætmasket net af dobbeltbeskatningsoverenskomster, der sikrer, at en indkomst ikke beskattes dobbelt. Et tilsvarende fintmasket net findes ikke for så vidt angår gaver. Konsekvensen er, at 2 lande i kraft deres interne regler vil kunne kræve gaveafgift af den samme gave.

De danske regler:

Efter reglerne i boafgiftsloven skal der betales gaveafgift i Danmark, såfremt gavegiver eller gavemodtager bor i Danmark. Herudover skal der ? uanset hvor gavegiver og gavemodtager har bopæl ? betales gaveafgift i Danmark, såfremt gaven består i en erhvervsvirksomhed, der drives i Danmark, eller i fast ejendom beliggende i Danmark.

De danske regler betyder, at såfremt den i Frankrig bosatte far giver en gave til den i Danmark bosatte datter, så skal der betales gaveafgift i Danmark. Det samme gælder, såfremt den i Danmark bosatte søn giver en gave til den i Østrig bosatte mor. Endelig betyder reglerne, at en gave i form af et sommerhus beliggende i Danmark fra den i England bosatte far til den i Norge bosatte datter vil blive pålagt dansk gaveafgift uanset at såvel den gavegivende far som den gavemodtagende datter bor i udlandet.

De udenlandske regler:

De danske regler er ikke enestående. Det eneste af de lande, vi normalt sammenligner os med, som ikke har gaveafgift, er Sverige. I Sverige blev gaveafgiften afskaffet fra og med 17. december 2004. De fleste lande af de lande vi normalt sammenligner os med, har lige så brede regler om hvornår der pålægges gaveafgift. Hertil kommer at man i en række lande også knytter gaveafgiftspligten op på nationalitet.

Løsningen af dobbelt gaveafgiftspligt:

Danmark har kun indgået en meget begrænset antal dobbeltbeskatningsoverenskomster, der forholder sig til dobbeltbeskatningen af gaver. Der er tale om de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland, Island), Tyskland og USA. Efter disse dobbeltbeskatningsoverenskomster er retten til at beskatte gaver fordelt således, at det kun er gavegivers bopælsland, der kan pålægge gaveafgift. Undtagelse gøres alene for fast ejendom og erhvervsmæssig virksomhed. For fast ejendom og erhvervsmæssig virksomhed, kan det land, hvor den faste ejendom henholdsvis erhvervsvirksomheden er beliggende (situs-landet), pålægge gaveafgift, men i så fald skal det land, hvor gavegiver er hjemmehørende nedsætte gaveafgiften med den gaveafgift, der er erlagt i situslandet, dog maksimalt med et beløb svarende til bopælslandets gaveafgift af ejendommen/den erhvervsmæssige virksomhed. I relation til at Sverige har ophævet gaveafgiftspligten pr. 17. december 2004, skal man være opmærksom på, at den nordiske overenskomst indeholder en bestemmelse om subsidiær beskatningsret. Dette betyder, at såfremt en gavegiver er bosat i Sverige, vil Danmark kunne pålægge gaveafgift på gaver til en i Danmark bosiddende gavemodtager, da Sverige ikke længere har gaveafgift.

Er der tale om en gave, hvor gavegiver og gavemodtager ikke er bosiddende i henholdsvis Danmark og et af de lande, der er indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med, indeholder boafgiftsloven regler om lempelse for gaveafgift. Lempelsen sker uanset om det er gavegiver eller gavemodtager, der er bosiddende i Danmark. Der kan opnås lempelse for alle gaver bortset fra gaver, der består i fast ejendom beliggende i Danmark, i en erhvervsmæssig virksomhed, der drives i Danmark eller i aktiver der beror i Danmark. Om et aktiv beror i Danmark afgøres efter dets fysiske placering. En bankkonto i et dansk pengeinstitut vil være et aktiv, der beror i Danmark. Omvendt vil en bankkonto i f.eks. Frankrig være et aktiv, der beror i Frankrig, og der vil i dette eksempel være ret til at få nedslag i den danske gaveafgift med den gaveafgift, der er betalt i Frankrig, dog maksimalt den danske gaveafgift af det i Frankrig beroende aktiv.

Med de interne danske regler om lempelse er der rimelige muligheder for at undgå en dobbeltbeskatning af gaver. Helt undgås kan det dog ikke. Dette skyldes i første omgang, at der ikke for de involverede lande består en pligt til at blive enige, så der kun betales gaveafgift en gang. I anden omgang skyldes det, at de danske regler er så usmidigt indrettet, at Danmark ikke vil lade gaveafgiftspligten bortfalde, såfremt der er tale om aktiver beliggende i Danmark.