Du kan her læse om forskellige former for testamenter.

Hvad er et testamente ?

Et testamente er det dokument, der afgør, hvordan dine ejendele skal fordeles efter din død. Enhver, der er over 18 år og ved sin fornufts fulde brug, kan oprette et testamente. Det kan du gøre som notartestamente eller vidnetestamente.

Notartestamente

Et notartestamente bliver gyldigt, hvis det oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar, det vil sige en dommerfuldmægtig i byretten, normalt i skifteretten. Normalt underskrives notartestamenter på dommerkontoret, men det er muligt at få notaren ud på bopælen, til plejehjem eller hospital.

Før du underskriver testamentet skal du godtgøre din identitet ved at forevise pas, kørekort eller anden offentligt udstedt legitimation med foto. Det er ikke nødvendigt at medbringe identitetsvidner. Notaren vil endvidere se dokumentation for at dit personnummer er korrekt anført, og du skal derfor altid medbringe dit originale personnummerbevis eller sygesikringsbevis.

Når disse indledende formalia er overstået, vil de fleste notarer kort gennemgå testamentet med dig for at sikre, at du har forstået indholdet, men du må bestemt ikke regne med, at notaren kan påtage sig en egentlig juridisk gennemgang af testamentet. Når dette er overstået, skal du blot underskrive testamentet i to eksemplarer, og fra det øjeblik er testamentet gyldigt. Du bør ud over din underskrift og så skrive datoen, men dette er ikke en gyldighedsbetingelse.

Notaren beholder både originalen og genparten. Du får nogle uger senere tilsendt originaltestamentet forsynet med notarialpåtegning, mens notarialkontoret beholder genparten. I notarialpåtegningen attesterer notaren blandt andet, at han eller hun har skønnet, at du er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente, at du egenhændigt har skrevet testamentet under, efter at du har erklæret dig bekendt med testamentets indhold.

Der skal betales et notarialgebyr på 300 kr., og dette beløb skal indbetales kontant til skifteretten samtidig med underskriften.

Hos Forum Advokater tilbyder vi altid vore kunder at deltage i underskriftsmødet, som typisk kun varer fem – ti minutter.

Vidnetestamente

Selv om vi normalt ikke vil anbefale nogen at oprette testamente som vidnetestamente, vil vi her kort nævne gyldighedsbetingelserne for vidnetestamenter:

Testamentet skal være skriftligt og underskrives eller vedkendes i samtidig nærværelse af to vidner, som straks skal skrive deres navne på testamentet.

Vidnerne skal være til stede som testamentsvidner efter testators – den som opretter testamentet – ønske, og de skal have kendskab til, at det er oprettelsen af et testamente, de bevidner.

Vidnerne skal være fyldt 18 år, og de må ikke på grund af sindssygdom, åndssvaghed, forbigående sindsforvirring eller lignende tilstand mangle forståelse af vidnebekræftelsens betydning.

En person kan ikke være testamentsvidne, hvis testamentet indeholder bestemmelser til fordel for vidnet eller vidnets nærmeste familie.

Ved vidnetestamenter spares notarialgebyret på 300 kr., men til gengæld er risikoen for, at testamentet bliver tilsidesat, langt større. Langt de fleste – over 97% – vælger da også at oprette testamentet for en notar. Et vidnetestamente kan benyttes, hvis der ikke skønnes at være tid til at få en notar til stede – men ikke mindst i disse situationer er det særdeles betryggende om notaren er med og vi anbefaler, at der gøres forsøg på at få en notar til stede. Det er ofte muligt med meget kort varsel.

Mundtligt testamente og nødtestamente

Hvis du på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette testamente på de måder, der er beskrevet foran, så er det lovligt mundtligt at meddele dit testamente. Der skal være to vidner til stede samtidig. Du kan også oprette testamente uden vidner, hvis du som det siges i arvelovens § 65 ” på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette testamente” efter de sædvanlige regler. Oprettelsen kan ske ”på en hvilken som helst måde”. Det behøver ikke være skriftligt, men kan f. eks. ske ved indtaling til en telefonsvarer eller på anden måde – enhver metode, hvorved du meddeler dig på en måde, som kan læses eller forstås af andre, vil kunne benyttes.

Hvis der har været vidner, skal de snarest muligt nedskrive testamentet og underskrive.

Dette er naturligvis beregnet på nødsituationer, for eksempel en person, der pludselig bliver syg eller er i overhængende livsfare. Metoden kan ikke anbefales, da der er stor risiko for fejl og under alle omstændigheder vil den slags testamenter bortfalde, når der i 3 måneder ikke har været nogen hindring for at oprette testamente på normal måde.

Sådan få du hjælp

Ikke alle advokater beskæftiger sig til dagligt med arveret, men de siger alligevel ja til at skrive et testamente, hvis deres klienter ønsker det. Dette sker til trods for, at advokaterne egentlig er specialister i noget helt andet, eksempelvis strafferet, selskabsret eller skatteret. Hos Forum Advokater er vi 20 advokater og fuldmægtige, hvoraf fire har specialiseret sig i arveret og testamenter.
Der er mange muligheder i den ny arvelov. Forum Advokaters privatafdeling hjælper dig gerne. Du kan få hjælp hos vore fire specialister på området:

Advokat Kirsten Holm

Advokat Viggo Bækgaard

Advokat Allan Ohms