Uenighed mellem parterne

Hvis der opstår tvister mellem parterne om arbejdets udførelse, dets kvalitet, materialernes kvalitet eller andet i relation til den aftalte ydelse, har parterne i medfør af AB92 mulighed for at få afholdt et foreløbigt syn og skøn over arbejdet. Syn og skøn på en entreprise forudsætter ikke, at der er anlagt en civil retssag, og anmodningen om syn og skøn skal indleveres til Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg, der har speciale i netop entrepriser. Typisk kan skønsforretningen fremmes med større hast end syn og skøn inden for domstolene, fordi der ofte er store værdier involveret. Hvis parterne ikke har aftalt AB92, er de nødsaget til at få afholdt syn og skøn efter de almindelige regler i retsplejeloven, hvorfor det som udgangspunkt er nødvendigt at anlægge en civil retssag, for at få afholdt syn og skøn.

Tvisten kan omhandle spørgsmålet om entreprenørens ret til at få udbetalt en eventuelt stillet sikkerhed. Hvis dette er tilfældet, kan Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg anmodes om at  udpege en sagkyndig til at træffe beslutninger herom. Parterne vil oftest få mulighed for at afgive et kort indlæg til den sagkyndige, hvori de kan redegøre for deres respektive synspunkter. Herefter har den sagkyndige 15 dage til at træffe sin beslutning.

Hvis parterne har aftalt AB92 skal de, hvis enighed om arbejdets udførelse, afslutning, betaling eller andet i forbindelse med aftaleforholdet, gøre brug af voldgift ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed (se dog Voldgiftslovens § 7 for forbrugere). En tvist, der indbringes for voldgiftsretten påbegyndes med indgivelse af et klageskrift. Herefter gives parterne mulighed for på skift at afgive indlæg frem til det tidspunkt, hvor sagen er tilstrækkelig oplyst, således at parterne – oftest med deres respektive advokater – kan mødes i voldgiftsretten for at lade sagen afgøre, typisk af en dommer og to sagkyndige.

Stikord: Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg, sagkyndig beslutning, tvister, syn og skøn, Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed

70 22 88 50 Kontakt Advokater