Planloven

Du er her:Hjem>Planloven

Emner

Planloven

Planloven

Planloven fastsætter rammer for myndighedernes regulering af anvendelsen af arealer. Planlægningen sker i et rammestyringssystem, hvor regionplaner sætter rammer for kommune-planer, der igen sætter rammer for lokalplaner. Ved større anlægsprojekter kan det være påkrævet, at der forinden en plans vedtagelse udarbejdes en såkaldt VVM-redegørelse, der kort fortalt er en rapport, der gennemgår projek-tets mulige virkninger på miljøet. En lokalplan kan være et stort indgreb overfor en ejendom, og man skal være opmærksom på, at når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Der kan i visse tilfælde meddeles dispensation fra en lokalplan, og dette har i sagens natur givet anledning til en række tvister, dels ved naturklagenævnet og dels ved domstolene. Planloven indeholder herudover regler om landzonetilladelser, der ligeledes udgør et kompleks af bestemmelser, der meget ofte giver anledning til fortolkningsproblemer.

Stikord: lokalplan, kommuneplan, dispensation

Specialister

70 22 88 50 Kontakt Advokater