Ophævelse af lejemål

Ved væsentlig misligholdelse af en lejeaftale har udlejeren mulighed for at afslutte lejeforholdet. I blandt andet følgende tilfælde kan udlejer ophæve lejeaftalen:

  • ved manglende betaling af en pligtig pengeydelse, f.eks. leje,
  • når det lejede benyttes til at andet formål end aftalt,
  • når lejeren uretmæssigt modsætter sig, at udlejer får adgang til lejemålet,
  • når lejeren fraflytter det lejede i utide, når lejeren vanrøgter det lejede,
  • når lejeren uretmæssigt overlader brugen af det lejede til en anden,
  • når lejeren har tilsidesat god skik og orden,
  • når lejeren har tilsidesat betingelserne i en betinget lejekontrakt,
  • når lejeren ikke holder en forretning eller lignende åben,
  • når lejeren, hvis han skal betale lejen ved udførelse af arbejde, groft forsømmer sin forpligtelser, samt
  • når lejeren misligholder sine forpligtelser i øvrigt.

Ved ophævelse af en lejeaftale er det vigtigt, at alle formalia er opfyldt, da det ellers ikke er muligt at få fogedrettens bistand til at assistere med at få lejeren sat ud af lejemålet.

Stikord: lejebetaling - manglende

70 22 88 50 Kontakt Advokater