Jordforurening

Jordforurening

Jordforureningsloven omfatter enhver jordforurening. Det er dog i enkelte sager set, at det kan volde problemer at drage grænsen mellem affaldsreguleringen og jordforureningsloven.

Jordforureningsloven indeholder regler om kortlægning af fast ejendom. Er der mistanke om en forurening, kortlægges en ejendom på vidensniveau 1. Foreligger der faktisk viden om en forurening vil ejendommen blive kortlagt på vidensniveau 2 med en efterfølgende nuance-ringsgrad F0-F2, der medvirker til at give et billede af forureningens betydning for ejendom-mens benyttelse.

Ved en ændring af jordforureningsloven blev der indsat en bestemmelse, hvorefter ejendomme beliggende i byzone fremover som udgangspunkt betragtes som lettere forurenede.

Jordforureningsloven indeholder særlige bestemmelser om olietanke, idet der skelnes mellem de såkaldte villa-olietanke og andre olietanke. For villa-olietankene gælder en særlig forsik-ringsordning.

Efter jordforureningsloven kan den ansvarlige myndighed – hvis en række betingelser er opfyldt – udstede påbud til borgere og virksomheder om undersøgelse og oprensning. Sådan-ne påbud giver ofte anledning til tvister mellem myndighederne og virksomheder/borgere. Er et påbud behæftet med fejl eller mangler kan det i sidste ende føre til, at påbuddet tilsidesættes som ulovligt og ugyldigt.

Stikord: jordforurening, olieforurening, forurening af jord, forurenet ejendom, ejendom - forurening af ejendom

Specialister

70 22 88 50 Kontakt Advokater