Generationsskifte

En virksomhed kan overdrages som led i et generationsskifte af virksomhedens ejerkreds og ledelse.

Der er flere vigtige spørgsmål, der skal tages stilling til, når et generationsskifte forberedes.  a) Hvad,  b) hvem,  c) hvornår og d) hvorfor er spørgsmål, der med fordel kan stilles.

HVAD?

En virksomhedsoverdragelse behøver som nævnt ovenfor ikke nødvendigvis omfatte den samlede virksomhed. Således kan det i visse tilfælde være mest hensigtsmæssigt at overdrage blot en del af virksomhedens aktiver eller aktiviteter. Endvidere kan sælger af flere forskellige årsager vælge blot at overdrage en del af den pågældendes ejerandel i virksomheden.

HVEM?

Overdragelse kan finde stede såvel inden for familiekredsen, som til en (nær) medarbejder eller en tredjemand.

Ofte vil der, når der tales om overdragelse inden for familiekredsen eller til en nær medarbejder, være tale om planlagte generationsskifter, der er forberedt over tid.

HVORNÅR?

Generationsskifte kan være såvel planlagt som ikke planlagt.

Ved et planlagt generationsskifte kan ejeren fastlægge, hvornår virksomheden skal overdrages, hvem der skal overtage den, og vilkårene herfor. Dette vil for de fleste være at foretrække, da der i så fald er rene linjer for håndteringen af den virksomhed, som måske er opbygget gennem mange år, og som for mange udgør pensionsopsparingen.

Ved et ikke planlagt generationsskifte vil virksomheden efter ejerens død overgå til arvingerne. Det er herefter op til boet eller et eventuelt testamente at fastlægge, hvem der skal overtage virksomheden.

Når man som virksomhedsejer skal overveje, hvornår det er det rigtige tidspunkt at sælge, er der flere vigtige momenter, der skal tages i betragtning.

Har virksomheden den tilstrækkelige indtjening til at pensionere den nuværende ejer?

Er virksomheden på nuværende tidspunkt afhængig af sælgers goodwill, og det i realiteten sælger, der som person bærer virksomheden? I sådanne tilfælde bør man overveje det hensigtsmæssige i at lade sælger have en fortsat rolle i virksomheden – eventuelt på konsulentbasis og med en særskilt kontrakt herom.

Har virksomheden den tilstrækkelige indtjening til at dække købers behov for indtjening, herunder for at kunne betale købesummen? Køber vil ofte ikke have den nødvendige likviditet til at betale købesummen på en gang, hvorfor det er sædvanligt, at købesummen afdrages via ordinære og ekstraordinære udbytteudlodninger. Har virksomheden ikke forudsætningerne for den nødvendige indtjening, kan sælger risikere, at han ikke får købesummen for virksomheden. Det er derfor i begge parters interesse, at denne del er på plads, inden virksomheden overdrages.

Der kan også opstå den situation, at virksomheden skal forberede et generationsskifte på et tidspunkt, hvor markedet er stagnerende. I sådanne tilfælde bør virksomhedsejeren fokusere på fremtiden og vurdere, om det er muligt at fjerne ulønsomme aktiviteter og om der, trods alt, er mulighed for vækst. Under alle omstændigheder bør virksomheden i sådanne tilfælde indrettes, så den er klar til generationsskiftet, når tiden er den rigtige.

HVORFOR?

Det bør tages med i betragtning, hvorfor sælger ønsker at overdrage virksomheden. Er der tale om en frivillig overdragelse i tilfælde af, at sælger har lyst til at beskæftige sig med noget andet, vil sælger være samarbejdsvillig og indstillet på at opnå en så tilfredsstillende løsning for alle parter som muligt.

Overdrages virksomheden til gengæld grundet sælgers alder eller sygdom, og er der tale om en ”tvungen” overdragelse, kan der være helt andre følelser, der spiller ind, hvilket køber må være forberedt på.

Det er også relevant at spørge, hvorfor køber ønsker at erhverve virksomheden. Ønsker han at drive den videre i sælgers ånd, er der stor sandsynlighed for, at parterne opnår en virksomhedsoverdragelse til begges tilfredsstillelse, idet forhold som købesum mv. dog altid vil være et diskussionsemne.

Ønsker køber derimod at splitte virksomheden op eller decideret lukke dele af virksomheden, kan det have betydning for den sælger, der har brugt mange år på at opbygge virksomheden.

Stikord: generationsskifte

70 22 88 50 Kontakt Advokater