Fuldbyrdelse af domme og voldgiftskendelser

Når der i et andet land er afsagt en dom, der endeligt afgør parternes retsstilling, opstår spørgsmålet, om parterne kan få dommen fuldbyrdet i Danmark. Dette afhænger af, om der foreligger en traktatmæssig forpligtelse for Danmark til at anerkende dommen og fuldbyrde den.

For at der foreligger en traktatmæssig forpligtelse for Danmark kræves, at det land, hvor dommen er afsagt, er medlem af EU eller har tiltrådt Lugano-Konventionen.

Den traktatmæssige forpligtelse betyder, at ethvert land, der er medlem af EU eller har tiltrådt Lugano-Konventionen, er forpligtet til at anerkende og fuldbyrde en dom afsagt i et andet land, der er medlem af EU eller har tiltrådt Lugano-Konventionen.

Som hovedregel kan domme afsagt i et andet land dermed fuldbyrdes i Danmark gennem fogedretten. Fogedretten kan alene afvise fuldbyrdelse af en udenlandsk dom, hvis dommen strider mod grundlæggende danske retsprincipper, hvilket yderst sjældent er tilfældet.

Med hensyn til dommens indhold, kan der ikke gøres indsigelser herimod, når dommen først er afsagt, da de danske domstole ikke har kompetence til at efterprøve en allerede truffet afgørelse. Det er således alene rettens opgave at fuldbyrde dommen.

For så vidt angår udenlandske voldgiftskendelser har Danmark, sammen med ca. 140 andre lande, ratificeret New York-Konventionen, hvorefter man er forpligtet til at anerkende og fuldbyrde voldgiftskendelser afsagt i udlandet.

Hvis parterne i en sag har indgået en værnetingsaftale, om at sagens afgørelse skal fuldbyrdes i Danmark, er de danske domstole forpligtede til at respektere denne værnetingsaftale. Dette uanset om aftalen er indgået mellem parter fra lande, der hverken er medlem af EU eller har tiltrådt Lugano-Konventionen.

På samme måde som ovenfor beskrevet kan en dom afsagt i Danmark fuldbyrdes i et andet land, der er medlem af EU eller har tiltrådt Lugano-Konventionen.

Hvis man ønsker at få fuldbyrdet en dom i et andet land, skal man henvende sig til den relevante domstol i landet, hvor fuldbyrdelsen skal finde sted, for at få en fuldbyrdelsespåtegning, det vil sige en påtegning om, at den afsagte dom kan fuldbyrdes i landet.

Fuldbyrdelseslandet kan dog nægte at anerkende og fuldbyrde en dansk dom, hvis en sådan anerkendelse ville stride mod grundlæggende retsprincipper eller være uforenelig med en tidligere retsafgørelse.

Stikord: Lugano konventionen, fuldbyrdelse af udenlandske domme

70 22 88 50 Kontakt Advokater