Erstatning og godtgørelse

Erstatning kan ydes, hvis nogen har lidt et tab, for hvilket andre er ansvarlige. Tabet skal kunne opgøres økonomisk, hvilket kan være særlig svært ved personskader, idet tabet afledes af skaden. Tab for personskade reguleres af erstatningsansvarsloven, der fastlægger de poster, som skadelidte kan kræve erstattet, såsom tabt arbejdsfortjeneste eller godtgjort, såsom svie og smerte, varigt mén eller erhvervsevnetab.

Det er som udgangspunkt skadelidte, der skal bevise, at der er lidt et tab og størrelsen af det lidte tab. For rene økonomiske tab i form af eksempelvis stjålne objekter, kan fremvisning af en eventuel politirapport samt en kvittering eller lignende dokumentere tabet og størrelsen af tabet. I personskadesager er det oftest svært at dokumentere et tab forårsaget af en skade, og skadelidte fritages derfor i disse sager for at skulle opgøre et økonomisk tab, jf. det forhold at der opereres med både erstatning og godtgørelse ved personskader. I disse sager rettes der ofte henvendelse til arbejdsskadestyrelsen, der vurderer skadelidtes tilstand og fastsætter størrelsen af skadelidtes varige mén og/eller erhvervsevnetab.

Erstatning kan nedsættes eller helt bortfalde, hvis en skadelidt har udvist egen skyld eller i øvrigt har accepteret risikoen for, at tabet eller skaden kunne indtræde.

Erstatning kan ydes inden- og udenfor kontraktsforhold. Den, der lider et tab i forbindelse med eksempelvis en entreprisekontrakt, har mulighed for at kræve to forskellige former for erstatning, hvoraf indirekte tab kan blive dækket i medfør af den ene form, hvorimod den, der lider et tab, der ikke er begrundet i et kontraktsforhold til skadevolder, alene kan kræve erstatning ud fra det faktisk lidte tab og dermed skal stilles som om tabet ikke var indtrådt.

Erstatningssager bliver ofte afgjort endeligt ved domstolene, og er derfor ofte meget langtrukne. For en skadelidt kan det tidsmæssige aspekt være meget belastende, men også af den grund er det hensigtsmæssigt at lade en advokat forestå behandlingen af sagen.

Stikord: ansvar erstatning, Årsagssammenhæng, adækvans, kausalitet, retsstridig, påregnelighed, personskadeerstatning, erstatningsansvarloven, arbejdsskadestyrelsen, svie og smerte, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab, egen skyld, godtgørelse skade, regres

70 22 88 50 Kontakt Advokater