Børnetestamente

Hvis du har forældremyndigheden over et barn under 18 år, er det en rigtig god idé at overveje at få oprettet et såkaldt børnetestamente. Et børnetestamente er en erklæring om, hvem du ønsker, der skal have forældremyndigheden i tilfælde af du dør, før dit barn er myndigt.

Et børnetestamente kan derved sikre dig eller jer indflydelse på, hvad statsforvaltningen bestemmer, skal ske med børnene. Har du eller I ikke selv taget stilling, vil statsforvaltningen træffe afgørelse ud fra de informationer, der kan fremskaffes. Som forældre er man alt andet lige nok bedre end statsforvaltningen til at vurdere, hvilke informationer, der skal frem samt til at vurdere, hvilke behov ens børn har. Ved at oprette et børnetestamente viser man respekt over for sine børn, viser at man reflekterer over livet og ikke mindst kan det give ro i sjælen.

Man skal være opmærksom på, at et børnetestamente ikke er juridisk bindende. Men er børnetestamentets bestemmelser ikke i strid med barnets bedste, vil det blive tillagt betydelig vægt ved statsforvaltningens afgørelse.

Der stilles ingen formmæssige krav til oprettelsen af et børnetestamente. Det er således ikke et krav, at det oprettes som et testamente for notaren. Ofte vil et børnetestamente dog blive oprettet som en del af et almindeligt testamente, men det kan også sagtens oprettes som et dokument alene.

Forældremyndigheden kan overdrages til en enkeltperson og statsforvaltningen kan kun overdrage en fælles forældremyndighed til ægtepar. Er der et par i jeres familie- eller vennekreds, som I ønsker, skal overtage forældremyndigheden over jeres børn, hvis I dør, kan det altså kun lade sig gøre, hvis det par er gift med hinanden. Ellers må I nøjes med at ønske den ene part som forældremyndighedsindehaver.

Vi anbefaler ofte, at der indsættes både en primær og en sekundær modtager af forældremyndigheden ind i testamentet. Der kan opstå forhold, der gør, at den primære modtager alligevel ikke kan eller ønsker at overtage myndigheden over jeres børn.

Har du alene forældremyndigheden over dine børn, vil forældremyndigheden som udgangspunkt tilfalde børnenes anden forælder, hvis du dør. Biologiske forældre har en fortrinsstilling og dette kan ikke ændres ved et børnetestamente. Det vil forudsætte, at statsforvaltningen også mener, at den eller de personer, du har ønsket, skal have forældremyndigheden, er bedre egnet end den anden biologiske forælder.

Det er den, eller de, der har forældremyndigheden over barnet/børnene, der har kompetencen til at oprette et børnetestamente.

70 22 88 50 Kontakt Advokater