Hidtil har underskud kun kunnet anvendes indtil det femte indkomstår efter underskudsåret.

Fremover gælder der ikke denne tidsmæssige restriktion og underskuddet kan derfor benyttes uindskrænket i fremtidige år.

Dette gælder f.eks. men ikke alene

   den almindelige personlige underskudsfremførsel, jf. personskattelovens § 13
   den almindelige ligningsmæssige fremførselsadgang, jf. ligningslovens §§ 15, 16c og 33
   underskud i fonde og foreninger, jf. fondsbeskatningslovens § 3,stk. 2,
   tab på unoterede såvel som børsnoterede aktier, jf. aktieavancelovens § 2, stk. 2 og § 6 (selve typen af tab der kan fradrages er ikke forøget, kun den tidsmæssige udstrækning af deres benyttelse)
   tab på fast ejendom, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6,
   kurstab på financielle kontrakter, jf. kursgevinstlovens §§ 31 og 32.

Loven har virkning for underskud og tab realiseret i indkomståret 2002 eller senere, hvorimod underskud og tab realiseret i indkomståret 2001 eller tidligere fortsat skal anvendes senest i det femte indkomstår efter underskudsåret.

(LF 99, 2002-02, vedtaget 17. maj 2002).