En andelsboligforening anlagde sag mod et medlem med påstand om, at medlemmet skulle anerkende, at hans medlemsskab af foreningen var ophørt ved eksklusion, og at han derfor skulle fraflytte andelslej-ligheden.

Andelsboligforeningen protesterede mod byrettens beregning af retsafgift, som i medfør af retsafgiftslovens § 1 stk. 1. var opgjort ud fra værdien af medlemmets andel, idet man gjorde gældende, at retsaf-giften skulle beregnes i medfør af lovens § 4, som fastslår, at sager, hvis genstand ikke er penge eller penges værd, er retsafgiften kr. 500,00.

Heri fik andelsboligforeningen ikke medhold.

Kendelsen blev kæret til Østre Landsret, hvor byrettens kendelse blev stadfæstet.

Kommentar: I den konkrete sag skulle andelsboligforeningen således betale kr. 4.190,00 i retsafgift frem for kr. 500,00, idet landsretten fandt, at sagen havde en økonomisk værdi svarende til værdien af medlemmets andel i andelsboligforeningen, som af foreningen var opgjort til kr. 190.436,99.

Dommen kan læses i TBB 2004 side 24.