Man må være omhyggelig, når man beskæftiger sig med erhvervslejemål og anføre hvilke arealer, der lejes i forbindelse med kontrakten. Hvis det direkte fremgår af kontrakten, at arealerne er afgørende for lejens størrelse, vil lejer kunne kræve lejen reguleret i overensstemmelse med de arealer, der rent faktisk forefindes.

En cirka angivelse af arealets størrelse sammenholdt med huslejen betyder ikke noget i selve lejeforløbet, men såfremt der sker ændringer i det lejedes størrelse, f.eks. der fragår arealer eller lignende, er det vigtigt at få fastslået, i hvilket omfang der fragår kvadratmeter, og hvilken indflydelse det får på huslejen. Sagerne afgøres efter en konkret vurdering. I en sag havde en butikslejer krævet lejenedsættelse under henvisning til, at arealet var mindre end angivet i lejekontrakten. Dette fik han ikke medhold i, idet man i Retten tog udgangspunkt i, at det pågældende areal ikke havde været afgørende for lejeren, og at lejens størrelse måtte have stået klart for lejer, da han tiltrådte lejemålet. Hvis det havde været således, at der i den pågældende sag var anført bestemt kvadratmeterleje, ville resultatet være blevet modsat.