Med lov nr. 926 af 18. september 2012 kom der nye bestemmelser, som medfører, at aktionærlån optaget den 14. august 2012 eller senere skal beskattes, såfremt aktionæren tilhører personkredsen i ligningslovens § 2, stk. 1 (hovedaktionærer), og såfremt der ikke er tale om en låneoptagelse, der ydes som led i en for selskabet sædvanlig forretningsmæssig disposition. I næsten alle tilfælde vil de nye regler medføre, at der skal ske beskatning af aktionærlånet. Undtagelse er nærmest kun kredit på (hovedaktionærens) varekøb, hvor salg på kredit for selskabet er sædvanligt.

En ny afgørelse viser konsekvensen af de nye regler.

Et selskab havde til formål at drive handel, finansiering, forvaltning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. Det ejede en række erhvervsejendomme samt en nyopført beboelsesejendom, som var opført med henblik på udleje eller videresalg. Selskabet påtænkte at overdrage ejendommen til hovedaktionæren. Hovedaktionæren havde indhentet tilbud på realkreditfinansiering. Da opførelsesomkostningerne, som var den værdi hovedaktionæren skattemæssigt kunne erhverve ejendommen til, oversteg den af realkreditinstituttet vurderede handelsværdi, var det kun muligt at opnå begrænset realkreditfinansiering. Den resterende del af købesummen ville blive finansieret med en udbetaling på ca. 20% og et sælgerpantebrev.

Skatterådet blev spurgt, om selskabets finansiering med sælgerpantebrev på markedsmæssige vilkår ville være et aktionærlån, som hovedaktionæren skulle beskattes af.

Skatterådet svarede, at hovedaktionæren skulle beskattes, såfremt der blev udstedt et sælgerpantebrev i forbindelse med at hovedaktionæren erhvervede den nyopførte ejendom fra selskabet. Skatterådets begrundelse var, at selskabet normalt ikke opførte og solgte ejendomme, og i den forbindelse yder lån ved salget eller i øvrigt yder lån ved køb af fast ejendom. Der var altså tale om en disposition, som ikke var en for selskabet sædvanlig forretningsmæssig disposition. (SKM 2013.113 SR)

Kommentar:

Reglerne om beskatning af aktionærlån som udbytte eller løn hos hovedaktionæren er ikke populære. Det fremgår af forarbejderne til loven, at der ikke efterfølgende er mulighed for at føre et aktionærlån tilbage skattemæssigt, således at beskatning undgås.

Som afgørelsen viser, er der endvidere lagt op til, at aktionærlån alene vil blive anerkendt i et meget begrænset omfang. Med afgørelsen vil hovedaktionærer som alt overvejende hovedregel være tvunget til at betale erhvervelser fra hovedaktionærens selskab kontant.