Det har været et ønske fra erhvervslivet, at nære medarbejdere skulle kunne overtage en virksomhed eller aktierne i et selskab med succession i overdragerens skattemæssige stilling. En sådan succession vil medføre, at det er billigere for medarbejderen at erhverve virksomheden eller aktierne. Det er et krav for at medarbejderen kan succedere, at vedkommende har været fuldtidsansat i virksomheden i 3 af de sidste 4 år før overdragelsen, og at medarbejderen er fuldtidsansat i virksomheden på overdragelsestidspunktet.

For aktiers vedkommende er der mulighed for overdragelse af aktier i det selskab hvor medarbejderen er ansat eller i et koncernforbundet selskab – typisk et moderselskab (holdingselskab). Det er endvidere en betingelse, at overdrageren er hovedaktionær i det overdragne selskab og at der overdrages aktier med en stemmeværdi på mindst 15%. Endelig er det et krav, at der ikke er tale om et selskab med mange finansielle aktiver – se nærmere nedenfor.

For personligt drevne virksomheders vedkommende er det ikke et krav, at der overdrages en bestemt andel af virksomheden. Der kan således godt være tale om, at der alene overdrages 5% af virksomheden. Der er endvidere skabt adgang til, at generationsskiftet til den nære medarbejder sker løbende, idet der er adgang til at overdrage med succession til nære medarbejdere i op til 5 år efter første overdragelse med succession. Dette betyder, at generationsskiftet f.eks. kan ske ved at der over 5 år overdrages 20% af virksomheden pr. år.