Regeringen har ønsket under overskriften frihed under ansvar at modernisere selskabslovgivningen som et led i sin handlingsplan ”en enklere offentlig sektor”.

Som resultat heraf er lov nr. 226 af 31. marts 2004 vedtaget.

Der er tre overordnede fokusområder i lovforslaget, og loven:

Punkt 1.
Enklere regler skal sikre selskaberne større råderum bl.a. gennem tilrettelæggelse af deres kapitalstruktur og igennem ophævelse af bopælskravet for visse ledelsesmedlemmer og stiftere. Endvidere klargøres bestyrelsens mulighed for at behandle visse nærmere afgrænsede bestyrelsesanliggender skriftligt, og endelig fandt regeringen, at tiden var løbet fra reglen om, at selskaber skal udstede aktiebreve, når blot en enkelt aktionær kræver det. Den nye lov fastslår således, at udstedelse af aktiebreve fremover skal kræve tilslutning fra aktionærer, som ejer mindst 1/10 af aktierne.

Punkt 2.
Forslaget skal sikre, at selskabslovene moderniseres i overensstemmelse med regeringens ønske om at skabe en mere effektiv offentlig sektor. Man ønskede bl.a. at give Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmel til at indføre, at anmeldelsen og registreringer af selskabsop-lysninger skal ske elektronisk. Dette forslag blev dog slettet under udvalgsbehandlingen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har således ikke med den nye lov fået hjemmel til at indføre, at anmeldelse og regi-streringer af selskabsoplysninger skal ske elektronisk.

Punkt 3.
Det var hensigten at gøre den eksisterende lovgivning mere forståelig gennem en formulering af klarere regler. Særligt på området om spaltning og fusion er der kommet nye formuleringer af gældende ret.

Med loven sker der især følgende:

– det præciseres, hvor gammel en vurderingsberetning må være, når et selskab stiftes med apportindskud; 4 uger
– bopælskrav for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, repræsentantskabsdirektører, filialbestyrer og likvidatorer ophæves,
– der er indført mere fleksible regler for afholdelse af bestyrelsesmøder. Med ændringen af aktieselskabsloven med L303 af 30. april 2003 blev det muligt for bestyrelserne at afholde elektroniske be-styrelsesmøder i det omfang det var foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. I tillæg hertil gennemfører lov 226/2004 ret til på visse af bestyrelsen nærmere afgrænsede områder at have egentlige skriftlige bestyrelsesmøder. En betingelse herfor er, at bestyrelsen på forhånd har besluttet, at de pågældende typer af emner kan behandles skriftligt, og at der ikke fremsættes ønske fra et bestyrelsesmedlem eller en direktørs side om afholdelse af fysisk eller elektronisk møde,
– der bliver mulighed for ekstraordinært udbytte i løbet af året, afbalanceret med en kreditorbeskyttelse i form af revisors mellemkomst og en erklæring fra bestyrelsen,
– der bliver mulighed for uddeling af udbytte under likvidation,
– den lovpligtige binding af midler i overkursfonden ophæves og overkursbeløbet kan herefter blive til frie reserver. Kravet om proklama i denne situation bortfalder således,
– der bliver mulighed for kapitalnedsættelse til overkurs også når kapitalnedsættelsen sker med henblik på henlæggelse til en særlig fond, der kan anvendes efter beslutning af generalforsamlingen se-nere, hvilket der tidligere har været tvivl om,
– reglerne om spaltning og fusion præciseres og udfyldes,
– der skal fremover ikke udstedes aktiebreve, hvis blot en enkelt aktionær bestemmer det, medmindre han ejer mindst 10% af aktiekapitalen,
– egne aktier; det præciseres, at et datterselskabs erhvervelse af aktier i moderselskabet skal sidestilles med erhvervelse af egne aktier også i tilfælde, hvor datterselskabet er udenlandsk,
– fristbestemmelser; uklarheder formindskes gennem præcisering.

For anpartsselskaber finder der også en modernisering sted af loven, nærmere betegnet igennem de nye bestemmelser om spaltning og fusion, fristbestemmelsespræciseringerne, mulighed for ekstraordinært udbytte, mulighed for udbytte under en likvidation, og gennem reglerne om kapitalnedsættelser til overkurs.

De enkelte ændringer uddybes i særskilte artikler

(Lov nr. 226 af 31. marts 2004, lovforslag nr. 125/2004).