Forum Advokater

Miljøret

Der findes ikke en fast, alment accepteret definition af, hvad miljøretten omfatter. Klassiske områder er regulering af forureningsbekæm-pelse, arealanvendelse og naturbeskyttelse. Men hertil kommer en lang række emner, som typisk også behandles under miljøretten. Eksempelvis kan nævnes regulering af vand, jord og råstoffer, herunder vandforsyning, råstofudvinding osv. Andre retsområder har betydelige overlap til miljøretten. Byggelovgivningen og regler der regulerer fast ejendom er eksempler på sådanne områder.

Miljøretten udgør således et stort og kompliceret retsområde, hvor der ofte skal tænkes på tværs af lovene og på tværs af skellet mellem offentlig og privat ret.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte områder under miljøretten.

Specialister