Forum Advokater

Internationale retsforhold

Som part i en international aftale med handel på tværs af landegrænserne kan man få sig en ubehagelig overraskelse, når der opstår en tvist, som skal behandles ved domstolene. For hvilket lands ret skal være gældende, og hvor skal tvisten behandles? Det er ofte forbundet med stort besvær at føre en sag efter et andet lands retssystemer, ligesom det er dyrt at skulle føre sagen i et andet land.

Ovenstående kan i et vist omfang imødekommes ved at indgå lovvalgs- og værnetingsaftaler i forbindelse med aftaleindgåelsen, hvor man sørger for, at dansk ret finder anvendelse på aftaleforholdet, og at retssager skal anlægges i Danmark ved de ordinære domstole eller ved en voldgift.

Hermed holdes omkostninger forbundet med transport, overnatning, vidnegodtgørelser mv. nede.

Fordelen ved dansk lovvalg er, at der er større sandsynlighed for, at den danske part på for-hånd kender reglerne, og dermed har en idé om, hvordan løsningen på en given konflikt vil være. Endvidere vil sagen kunne føres af en dansk advokat, hvilket ofte ikke vil være tilfæl-det, hvis det er udenlandsk ret, der finder anvendelse.

I nogle tilfælde vil et andet lands regler med fordel kunne tilvælges,. Det gælder i tilfælde, hvor det pågældende lands materielle regler stiller parterne bedre, end de ville være stillet efter dansk ret. Det må altid anbefales at lade en advokat foretage denne vurdering.

Specialister