Forum Advokater

Ydelsen

Ved indgåelse af en entrepriseaftale er det vigtigt at få fastlagt præcist hvilken ydelse entreprenøren, der oftest vil være erhvervsdrivende, skal yde og hvad der er omfattet af aftalen. Eksempelvis kan der være stor forskel på hovedentrepriser og underentrepriser. Forskellen udmønter sig primært, når og hvis ansvar overfor bygherren kommer på tale. Hovedentreprenøren er direkte ansvarlig overfor bygherren, herunder for hyrede underentreprenører, mens underentreprenøren først og fremmest står til ansvar overfor hovedentreprenøren.

Det fremgår af AB92, at arbejdet skal udføres fagmæssigt korrekt og at alle materialer skal være af sædvanlig god kvalitet. Herudover skal arbejdet selvfølgelig udføres efter kontraktspartens anvisninger og således være i overensstemmelse med parternes aftale.

Heraf følger først og fremmest, at ydelsen – arbejdet – er mangelfuldt, hvis den ikke lever op til disse krav. Som kravene er formuleret, er de dog meget rummelige og kan derfor være genstand for en meget vid fortolkning – den såkaldte elastik i metermål.

Som udgangspunkt har entreprenøren pligt til at stille sikkerhed overfor bygherren for, at entreprisen kan gennemføres som aftalt. Efterhånden som arbejdet skrider frem, har entreprenøren krav på, at sikkerheden bliver nedskrevet forholdsmæssigt på baggrund af det faktisk udførte arbejde.

Heroverfor har bygherren naturligvis pligt til at betale den pris, som parterne aftaler. I den forbindelse kan entreprenøren – i hvert fald i medfør af AB92 – kræve, at bygherren stiller sikkerhed for betalingen. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling, men skal dog mindst udgøre 10 % af entreprisesummen.

Entreprenøren vil som udgangspunkt have ret til at kræve a contobetalinger undervejs i byggefasen, idet entreprenøren i forløbet har udgifter til lønninger, materialer m.v. Disse a contobetalinger vil ofte være fastlagt allerede i kontraktsmaterialet og opdelt i rater, men uanset om dette er tilfældet, vil entreprenøren oftest kunne kræve a conto ud fra en soliditetsbetragtning. 

Stikord: 
fagmæssig korrekt
materialer
sikkerhedsstillelse, entreprise
nedskrivning

Specialister