Forum Advokater

Udbud

For at sikre ligebehandling, gennemsigtighed og øget konkurrence i forbindelse med offentlige indkøb i offentlige myndigheder og offentlige virksomheders indkøbsforretninger, har EU over en årrække opbygget et regelsæt, der stiller krav til, at sådanne indkøb gennemføres efter særlige procedurer.

I Danmark opfattes udbudsretten ofte som EU’s udbudsregler, herunder det klassiske udbudsdirektiv (2004/18/EF) og Forsyningsvirksomhedsdirektivet (2004/17/EF), som begge er gennemført i Danmark ved bekendtgørelser, samt Tilbudsloven. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at de grundlæggende EU retlige principper om ligebehandling, fri konkurrence og gennemsigtighed spiller en også en gældende rolle indenfor udbudsområdet. Hertil kommer en række regler om kontrolforanstaltninger, oprettelse af Klagenævnet for Udbud mv.

Myndigheder og virksomheder, som er omfattet af udbudsdirektiverne, skal, når de skal foretage en anskaffelse, der er omfattet af udbudsdirektiverne og hvor anskaffelsens værdi overstiger nogle nærmere fastsatte tærskelværdier, foretage en annoncering af udbuddet efter nærmere fastsatte retningslinjer.

Som tilbudsgiver er det særdeles vigtigt at gennemlæse annoncen og betingelserne for at afgive tilbud grundigt. Meget ofte vil der foreligge et udførligt udbudsmateriale, som kan indhentes hos myndigheden.

Ordregiveren kan vælge at gennemføre udbuddet med (begrænset udbud) eller uden (offentligt udbud) en såkaldt prækvalifikationsrunde, hvor myndigheden har mulighed for udvælge virksomheder, der har ansøgt om at blive prækvalificeret, til at afgive tilbud. I sådanne tilfælde vil der i udbudsannoncen være stillet krav til, hvilke oplysninger ansøgerne skal give. Gives disse oplysninger ikke, vil virksomhederne ikke kunne prækvalificeres. I offentlige udbud vil udbudsmaterialet blive sendt til alle, der anmoder herom, mens det i de begrænsede udbud alene sendes til de prækvalificerede ansøgere.

Ordregiveren skal i annoncen oplyse, om kontrakten alene tildeles på baggrund af tilbuddet med den laveste pris eller om kontrakten tildeles ud fra en vurdering af, hvilket tilbud, der anses for værende det økonomisk set mest fordelagtige. I det sidstnævnte tilfælde opstiller ordregiveren en række vægtede kriterier som tilbudsgiverne skal oplyse, hvordan de vil opfylde.

Det er ofte forbundet med et stort arbejde, at udarbejde et tilbud under en udbudsforretning. Det er vigtigt at give alle de efterspurgte oplysninger og svare på alle de stillede spørgsmål i udbudsmaterialet, og det er ikke uden betydning, hvordan oplysningerne gives og hvordan svarene formuleres. Tilbudsgivere kan let få sig en ubehagelig overraskelse i form af en afvisning af tilbuddet som følge af, at tilbuddet er blevet betragtet som ”ikke-konditionsmæssigt” som følge af, at ordregiveren har opfattet en tilbudsgivers oplysning eller svar som et forbehold overfor de i udbudsmaterialet stillede krav.

Der er klageadgang i sager om udbud til Klagenævnet for Udbud, der er en uafhængig administrativ klageinstans, som primært behandler klager over overtrædelse af reglerne i Udbudsdirektivet, Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Tilbudsloven. Klageberettiget er enhver, der har retlig interesse i at klage. Konkurrencestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt en række organisationer og offentlige myndigheder er ligeledes klageberettiget. Klagenævnets afgørelser kan med enkelte undtagelser indbringes for domstolene.

 

DET NYE KONTROLDIREKTIVS IMPLEMENTERING – KONTRAKTER ”UDEN VIRKNING”

Nævnet kan i tilfælde, hvor en klager får helt eller delvist medhold i en for nævnet indbragt klage, efter påstand pålægge ordregiveren at yde klageren en erstatning for tab, der er lidt som følge af overtrædelse af udbudsreglerne.

Tilbudsloven gælder for indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, som ikke er omfattet af udbudsdirektiverne. Tilbudsloven indeholder en pligt for offentlige myndigheder mv. til at annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser over 500.000 kr.

For bygge- og anlægsarbejder indeholder Tilbudsloven en pligt til at afholde licitation for opgaver med en samlet værdi over 3 mio. kr. Opgaver med en værdi på mellem 2-3 mio. kr. kan indgås på med såkaldte ”underhåndsbud”, der er en mindre formel udbudsform.

Stikord: 
udbud
licitation
tilbudsloven
klagenævnet for udbud
ligebehandling, EU
gennemsigtighed, EU
EU-ret
tilbud, udbud
forbehold, udbud

Specialister