Forum Advokater

Tilsynsråd

Tilsynsrådet er en ny institution i dansk ret. Tilsynsrådets funktioner minder på mange måder om bestyrelsens funktioner. Tilsynsrådets primære opgave er dermed at føre tilsyn med direktionen, herunder ansætte og afskedige direktionen, ligesom tilsynsrådet skal sikre etablering af fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. Tilsynsrådet skal løbende modtage rapportering om selskabets finansielle forhold og påse, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt.

I modsætning til en bestyrelse har tilsynsrådet ikke ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, ligesom tilsynsrådet ikke har ansvaret for at sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Endelig kan tilsynsrådet ikke tegne selskabet.

For så vidt angår valg, afsættelse, størrelse, afholdelse af møder, beslutningsdygtighed mv. er reglerne for bestyrelser og tilsynsråd enslydende.

Stikord: 
Tilsynsråd, selskab

Specialister