Forum Advokater

Ophavsret

Litterære og kunstneriske værker samt edb-programmer beskyttes efter ophavsretsloven. Et værk kan kun opnå ophavsretlig beskyttelse, hvis det er resultatet af en personlig, nyskabende indsats fra ophavsmanden – resultatet af indsatsen skal have det, der på jurasprog hedder ”værkshøjde”.

Ophavsretten beskytter en lang række kunstarter. Udover de mere kendte, som malerkunst og fag- og skønlitteratur, er også musikværker, beklædning, smykker, brugskunst, møbler, bygningskunst og arkitektur samt edb-programmer mv. omfattet.

Hvis kravet om værkshøjde m.m. i øvrigt er opfyldt, opstår den ophavsretlige beskyttelse – i modsætning til de fleste andre immaterielle rettigheder – umiddelbart ved frembringelsen af værket og kræver altså ikke registrering eller anden form for godkendelse.

Indholdet af ophavsretten består i, at ophavsmanden (m/k) har eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik

Ophavsretten tilkommer i første omgang den person, der har frembragt værket, og visse dele af ophavsretten (den såkaldte ”droit moral”) er som udgangspunkt uoverdragelige. Det gælder eksempelvis ophavsmandens krav på at blive navngivet på eksemplarer af værket og kravet om, at værket ikke må ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.

Fordi ophavsretten er personlig, kan selskaber og andre virksomheder kun få ophavsret, hvis retten overgår til virksomheden ved overdragelse eller på anden måde. Bortset fra EDB programmer – hvor det direkte er anført i loven, at ophavsretten tilkommer arbejdsgiveren - tager ophavsretsloven ikke stilling til ejendomsretten til værker, der frembringes som led i et ansættelsesforhold. Ifølge retspraksis anses en overdragelse dog ofte for forudsat, således at arbejdsgiveren får eneret til at udnytte værket i det omfang, det er nødvendigt for virksomhedens normale drift.

Den ophavsretlige beskyttelse omfatter alene værket i den konkrete udformning - ikke den bagvedliggende idé. For edb-programmers vedkommende er det således typisk kilde-koden, der nyder beskyttelse. Af samme årsag er det primært direkte kopier af værket, der anses for en krænkelse af ophavsretten.

Ophavsretten varer hele ophavsmandens livstid og indtil der er forløbet 70 år efter hans dødsår. I visse tilfælde er beskyttelsestiden dog kortere, hvilket eksempelvis er tilfældet for udøvende kunstnere.

Sanktionsmulighederne overfor krænkelse af ophavsretten består i forbud, erstatning, godtgørelse og tilintetgørelse. Herudover indeholder loven bestemmelser om strafansvar for overtrædelse af visse af lovens bestemmelser.
 

Stikord: 
ophavsretsloven
ophavsret
værkshøjde
litterære værker
kunstneriske værker
edb-programmer
billedkunst
brugskunst
bygningskunst
originalitetskrav
droit moral
fotografier
flere ophavsmænd
eksemplarbeskyttelse

Specialister