Forum Advokater

Lønmodtageres retsstilling

Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven) skal iagttages, når hele eller dele af en virksomhed og dennes medarbejdere overdrages.

Loven vedrører, som overskriften antyder, lønmodtagerens forhold ved virksomhedsoverdragelse og går i store træk ud på, at lønmodtagerne skal orienteres om den forestående virksomhedsoverdragelse, årsagerne hertil og eventuelle konsekvenser for lønmodtagerne. Endvidere følger det af loven, at køberen af en virksomhed indtræder i de rettigheder og forpligtelser overfor lønmodtagerne, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til overenskomster og individuelle ansættelseskontrakter.

Medfører en virksomhedsoverdragelse, at der sker afskedigelse af en eller flere lønmodtagere, vil dette som udgangspunkt ikke udgøre en saglig opsigelsesgrund, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer.

Medfører virksomhedsoverdragelsen væsentlige ændringer i arbejdsvilkårene til skade for lønmodtagerne, kan lønmodtageren ophæve ansættelsesforholdet, og ophævelse sidestilles i dette tilfælde med en opsigelse fra arbejdsgiverens side.

Stikord: 
lønmodtageres retsstilling, virksomhedsoverdragelse

Specialister