Forum Advokater

Konkurs

Konkurs er en kollektiv retsforfølgning mod en person eller et selskab, som ikke kan betale sin gæld.

Begæring om konkurs kan indgives af skyldner selv eller af kreditorerne.

Når en skyldner går konkurs, skal der udpeges en kurator, hvis opgave det bl.a. er at sikre, at skyldnerens formue realiseres bedst muligt til fordel for samtlige kreditorer. Som led i dette arbejde skal kurator undersøge, om der er kreditorer, der på den ene eller anden måde er blevet forfordelt. Hvis det er tilfældet, vil kurator arbejde på at få betalingerne omstødt, så der kan ske en ligelig fordeling blandt konkursboets kreditorer.

Herudover vurderer kurator, om skyldneren eller andre måtte have handlet ansvarspådragende med den følge, at de kan drages til ansvar for det tab, kreditorerne har lidt.

Kreditorerne dækkes efter konkursordenen. Dette medfører i praksis, at langt de fleste leverandører af varer og tjenesteydelser alene har et simpelt krav jf. konkurslovens § 97, som dækkes med en ofte lav dividende, hvis overhovedet der er dividende til disse krav.

Kravene bliver kun dækket i det omfang, kurator er bekendt med disse, hvorfor det er vigtigt, at kreditorerne anmelder deres krav i konkursboet.

Det skal fremhæves, at indgivelse af konkursbegæring kræver, at skyldner er insolvent, samt at kreditor er indstillet på at skulle stille sikkerhed for omkostningerne forbundet med behandlingen af konkursboet, hvis ikke der er midler hertil i boet. Aktuelt kræver skifteretten, at der stilles en sikkerhed på kr. 30.000,00, som kreditor naturligvis får retur, hvis ikke der bliver brug herfor.

Lønmodtagere, der indgiver konkursbegæring mod deres arbejdsgivere skal ikke stille sikkerhed. Mange konkursbegæringer er indgivet af lønmodtagere som følge af, at arbejdsgiverens konkurs er en nødvendig betingelse for, at Lønmodtagernes Garantifond vil dække deres lønkrav.

Stikord: 
konkurs
kurator
omstødelse
lønmodtagernes garantifond
konkursordenen

Specialister