Forum Advokater

International Voldgift

Alternativet til en civil retssag, er at føre sagen ved en voldgiftsret. Hvis parterne aftaler at bruge voldgift i tilfælde af tvister, giver de samtidig afkald på at indbringe sagen for domstolene. Voldgiftsretten afgør herefter sagen endeligt og bindende for parterne.

Ved international voldgift vil parterne ofte have valgt voldgiftsretten ved det internationale handelskammer, The ICC Court of Arbitration, som er det førende institut inden for international voldgift.

Instituttet, der har sæde i Paris, består af The Court, der er sammensat af repræsenter for de enkelte medlemslande i ICC, og hvis medlemmer har stor erfaring inden for international voldgift.

Det er ikke ICC, der træffer afgørelsen, men derimod de enkelte medlemslande, herunder blandt andet Danmark. Afgørelserne træffes på baggrund af ”Rules of Arbitration”. Reglerne, der bygger på mange års erfaringer, sikrer, at voldgiftsbehandlingen er tilpasset ikke blot det pågældende medlemsland, men alle retskulturer.

Det er som nævnt den enkelte voldgiftsdomstol, der træffer afgørelse i sagerne. Dette sker uafhængigt af The ICC Court of Arbitration, men ICC overvåger, at afgørelserne udformes således, at de opfylder New York-konventionen vedrørende fuldbyrdelse.

Parterne kan beslutte, at voldgiftsbehandlingen skal foregå i et specifikt land, og at det er dette lands voldgiftsregler, der skal anvendes. Endvidere kan parterne træffe beslutning om, hvilket sprog voldgiftsretten skal anvende, og hvilket lands materielle ret, der skal regulere forholdet.

Internationale voldgiftsaftaler skal respekteres af de danske domstole, da Danmark har underskrevet New York-Konventionen af 1958. Konventionen er tiltrådt af 137 lande.

Andre vigtige konventioner er Genève-Konventionen fra 1961 om international handelsvoldgift i Europa og Washington-Konventionen (ICSID) om bilæggelse af investeringstvister mellem en stat og statsborgere i en anden stat, som har stor betydning for betryggelse af investeringer i tredjeverdenslande.

Stikord: 
Voldgift, international
International voldgift
New York konventionen
ICC
Det Internationale Handelskammer
Geneve konventionen

Specialister