Forum Advokater

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven indeholder en række regler, der skal medvirke til at sikre at forvaltningsmæssige afgørelser overholder en række grundlæggende regler, som er fastsat i loven.

For at sikre, at afgørelsen ikke er påvirket af personlige interesser, er der i lovens kapitel 2 indsat regler om inhabilitet.

Et andet vigtigt område er vejledningspligten, hvorefter en forvaltningsmyndighed i for-nødent omfang skal yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

Ligesom offentlighedsloven indeholder forvaltningsloven regler om aktindsigt. Der er imidlertid her tale om partsaktindsigt, hvorefter ansøgere, klagere og andre, der har en væsentlig retlig interesse i sagens afgørelse, kan begære aktindsigt efter forvaltningsloven.

Herudover indeholder forvaltningsloven bestemmelser om partshøring, der har til formål at sikre at en part bliver gjort bekendt med oplysninger, som han ikke har modtaget tidligere og som er til ugunst for parten, samt at parten gives mulighed for at udtale sig herom.

Som udgangspunkt kan den, der er part i en sag, på ethvert tidspunkt af sagens behand-ling forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Dette gælder dog ikke hvis udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse, hvis væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser taler imod en sådan udsættelse, eller hvor der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.

En afgørelse, skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmin-dre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Mundtlige afgørelser kan - under samme betingelse - kræves meddelt på skrift. Begrundelsen for afgørelsen skal indeholde en henvisning til de retsregler, der ligger til grund for afgørelsen.

En i praksis vigtig regel er kravet om klagevejledning. Afgørelser, som ikke giver fuldt ud medhold, og som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Afgørelser, der kun kan indbringes for domstolene under iagttagelse af en lovbestemt frist for sagens anlæg, skal være ledsaget af oplysning herom.

Endelig indeholder forvaltningsloven en række bestemmelser om tavshedspligt.

 

Stikord: 
forvaltningsafgørelser
forvaltningsvirksomhed
partshøring
part
partsindlæg

Specialister